căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Chuẩn mực Kế toán

26 chuẩn mực kế toán Việt Nam

Chuẩn mực quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nhằm:

Làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán cụ thể theo khuôn mẫu thống nhất

Giúp cho doanh nghiệp ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán đã ban hành một cách thống nhất và xử lý các vấn đề chưa được quy định cụ thể nhằm đảm bảo cho cá thông tin trên báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý.

Giúp cho kiểm toán viên và người kiểm tra kế toán đưa ra ý kiến về sự phù hợp của báo cáo tài chính với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán;

Giúp cho người sử dụng báo cáo tài chính hiểu và đánh giá thông tin tài chính được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

Các nguyên tắc, yêu cầu kế toán cơ bản và các yếu tố của báo cáo tài chính quy định trong chuẩn mực này được quy định cụ thể trong từng chuẩn mực kế toán, phải áp dụng đối với mọi doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong phạm vi cả nước

Danh sách 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam

Chuẩn mực 1: Chuẩn mực chung

Chuẩn mực 2: Hàng tồn kho

Chuẩn mực 3: Tài sản cố định hữu hình

Chuẩn mực 4: Tài sản cố định vô hình

Chuẩn mực 5: Bất động sản đầu tư

Chuẩn mực 6: Thuê tài ản

Chuẩn mực 7: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty

Chuẩn mực 8: Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh

Chuẩn mực 9: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

Chuẩn mực 10: Hợp nhất kinh doanh

Chuẩn mực 11: Doanh thu và thu nhập khác

Chuẩn mực 12: Hợp đồng xây dựng

Chuẩn mực 13: Chi phí đi vay

Chuẩn mực 14: Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chuẩn mực 15: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

Chuẩn mực 16: Hợp đồng bảo hiểm

Chuẩn mực 17: Trình bày báo cáo tài chính

Chuẩn mực 18: Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự

Chuẩn mực 19: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Chuẩn mực 20: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Chuẩn mực 21: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư và công ty con

Chuẩn mực 22: Thông tin về các bên liên quan

Chuẩn mực 23: Báo cáo tài chính giữa niên độ

Chuẩn mực 24: Báo cáo bộ phận

Chuẩn mực 25: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

Chuẩn mực 26: Lãi trên cổ phiếu.

Để xem đầy đủ thông tin về 26 chuẩn mực kế toán này, mời bạn download tài liệu sau

Download tại đây