căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Ngành Kế toán

logokhoa

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán khóa 16

Có thể làm được ngay công việc kế toán thực tế bằng tay hoặc bằng máy như: lập chứng từ, nhận diện và phân loại chứng từ, lưu giữ chứng từ, ghi sổ kế toán, chuyển sổ và khoá sổ kế toán để lập bá cáo tài chính;

Xem chi tiết
mt1

Ma trận chuẩn đầu ra

Ma trận mối quan hệ giữa mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra, giữa các học phần và chuẩn đầu ra.

Xem chi tiết
1 2