căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Học thuật

bia thang 7 2019 01

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Chứ ký số

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Chứ ký số

Xem chi tiết
tdcn hv bia1 100819

Tác động công nghệ, nguồn nhân lực đến tăng trưởng tại các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán Việt Nam

Sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát (GLS) trên mẫu dữ liệu bảng của 30 ngân hàng thương mại và 71 công ty chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2010 − 2017, nghiên cứu phát hiện tác động chi phối của nguồn nhân lực chất lượng cao đến công nghệ chuyên sâu tại các ngân hàng thương mại trong mối quan hệ giữa công nghệ và tăng trưởng doanh nghiệp. Trong khi ...

Xem chi tiết
homepageimage vi vn

The Effects of Public Expenditure on Economic Growth in Asia Countries: A Bayesian Model Averaging Approach

The Effects of Public Expenditure on Economic Growth in Asia Countries: A Bayesian Model Averaging Approach

Xem chi tiết
ap dung ktqt 0

Applying the balanced scorecard in the performance management of Vietnamese universities

Applying the balanced scorecard in the performance management of Vietnamese universities

Xem chi tiết
tttc vn 0

Phát triển Thị trường tài chính Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Phát triển Thị trường tài chính Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Xem chi tiết
cmcn 4 ml0

Cách mạng Công nghiệp 4.0 và những tác động đến giáo dục Đại học

Cách mạng Công nghiệp 4.0 và những tác động đến giáo dục Đại học

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20