BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3334/BHXH-BT
V/v hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, một số Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) phản ánh vướng mắc về việc hoàn trả tiền đóng của đối tượng chỉ tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thêm một số nội dung như sau:

1. Đối tượng hoàn trả:

1.1. Đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT, đối tượng tự nguyện tham gia BHYT đã đóng tiền nhưng sau đó được tham gia theo nhóm đối tượng khác hoặc bị chết trước khi thẻ có giá trị sử dụng quy định tại Khoản 2, Điều 30; Khoản 2, Điều 31 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

1.2. Đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT cao hơn mức cũ nhưng do quyết định có hiệu lực trở về trước (ví dụ: Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 26/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, thời gian thực hiện từ 01/01/2012; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 08/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo, thời gian thực hiện từ 01/01/2013; ..) thì những người đã đóng tiền tham gia BHYT của thời gian cơ quan Nhà nước ra quyết định và cho hưởng quyền lợi có hiệu lực trở về trước sẽ được hoàn trả tiền chênh lệch mức đóng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

1.3. Đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT ở mức thấp sau đó chuyển sang đối tượng có mức hỗ trợ cao (ví dụ: đối tượng đang tham gia BHYT học sinh, sinh viên được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% sau đó gia đình được bình xét là hộ gia đình cận nghèo, khi tham gia BHYT sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức 70%) thì được hoàn trả tiền chênh lệch mức đóng kể từ khi được công nhận là đối tượng được hưởng mức hỗ trợ cao đến hết thời hạn của thẻ.

2. Hoàn trả số tiền đóng BHYT

2.1. Đối tượng quy định tại Tiết 1.1, Điểm 1 Công văn này: Số tiền BHYT được hoàn trả tương ứng thời gian còn lại của thẻ BHYT kể từ khi cơ quan Bảo hiểm xã hội thu hồi được thẻ BHYT còn giá trị sử dụng và nhận đủ hồ sơ hoàn trả theo quy định.

2.2. Đối tượng quy định tại Tiết 1.2, Điểm 1 Công văn này: Số tiền BHYT được hoàn trả bằng phần chênh lệch mức hỗ trợ tương ứng với thời gian đối tượng được hưởng quyền lợi có hiệu lực trở về trước theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2.3. Đối tượng quy định tại Tiết 1.3, Điểm 1 Công văn này: Số tiền BHYT được hoàn trả bằng phần chênh lệch mức hỗ trợ tương ứng với thời gian từ khi đối tượng được hưởng mức hỗ trợ cao hơn đến hết thời hạn của thẻ BHYT.

2.4. Khi hoàn trả tiền đóng BHYT, không thu hồi số tiền thù lao đã chi cho đại lý thu, kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhà trường và không xác định lại quỹ khám, chữa bệnh BHYT.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, BHXH tỉnh phản ánh kịp thời về bảo hiểm xã hội Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Ban: PC, BC, CSYT, CST;
- Lưu: VT, BT (03b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh