căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

 

                                                      SƠ YẾU LÝ LỊCH  KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN

 

STT

Mã GV

Họ tên

Ngày sinh

Chức vụ

Học vị

1

2001100558

Mai Bình Dương

20/01/1981

Trưởng khoa

TS

2

2001101978

Tăng Trí Hùng

13/07/1962

Phó TK

TS

3

2001100184

Lê Ngọc Anh

20/09/1981

Giảng viên

ThS

4

2001100528

Lưu Chí Danh

12/07/1980

Giảng viên

ThS

5

2001100636

Nguyễn Thị Minh Hiệp

19/01/1980

Giảng viên

ThS

6

2001100621

Lê Như Hoa

20/04/1985

PTBM

ThS

7

2001100251

Lê Phan Thanh Hòa

16/01/1985

TBM

TS

8

2001100179

Phạm Thị Thu Huyền

23/06/1990

Giảng viên

ThS

9

2001100203

Tạ Duy Khánh

25/07/1985

Giảng viên

ThS

10

2001100756

Đào Tuyết Lan

15/11/1973

Giảng viên

ThS

11

2001101584

Nguyễn Thị Ngọc Lan

29/07/1997

Giảng viên

ThS

12

2001101057

Giáp Thị Lệ

10/06/1981

Giảng viên

ThS

13

 

Hoàng Thụy Diệu Linh

15/09/1987

Giảng viên

ThS

14

2001100598

Phan Minh Nguyệt

17/09/1986

Giảng viên

ThS

15

 

Nguyễn Thị Kim Phụng

05/08/1990

Giảng viên

ThS

16

2001100597

Nguyễn Thị Phước

25/05/1981

PTBM

ThS

17

2001100376

Nguyễn Nhã Quyên

28/12/1990

Giảng viên

ThS

18

2001100202

Nguyễn Văn Tâm

01/01/1980

Giảng viên

ThS

19

2001100652

Nguyễn Thị Bích Tuyền

18/09/1988

Giảng viên

ThS

20

2001100080

Phạm Thị Mộng Tuyền

10/11/1990

Giảng viên

ThS

21

2001100637

Nguyễn Thị Thu Vân

15/09/1980

PTBM

ThS

22

2001101976

Trần Thị Kim Phượng

27/01/1976

PTBM

ThS