căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Xuất linh kiện cho SP đang BH, sử dụng Hóa đơn hay Phiếu Xuất kho? (9046/CT-TTHT-21/11/2012)

Công văn số 9046/CT-TTHT ngày 21/11/2012 của Cục Thuế TP. HCM Về chi phí bảo hành được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Click here to enlarge
Ảnh mang tính minh họa



Trường hợp Công ty bán sản phẩm kèm theo điều kiện bảo hành miễn phí thì khi xuất linh kiện, phụ tùng thay thế, Công ty được phép sử dụng Phiếu xuất kho kèm theo Hợp đồng mua bán (nếu có), Phiếu bảo hành và Biên bản giao nhận để làm chứng từ hạch toán chi phí. Phiếu bảo hành phải có đủ các chỉ tiêu: tên, địa chỉ người nhận bảo hành, bảo hành cho sản phẩm tại hóa đơn số, ký hiệu, ngày xuất hóa đơn

Tuy nhiên, nếu bên mua yêu cầu thay thế hoặc đổi lại sản phẩm khác (không phải thay thế linh kiện, phụ tùng) thì bên mua phải lập hóa đơn theo quy định tại điểm 2.8 Phụ lục 4 Thông tư 153/2010/TT-BTC như trường hợp trả lại hàng


Nội dung đầy đủ chi tiết của công văn này:

Kính gởi : Chị Cục Thuế Quận 11

Cục Thuế TP có nhận được văn bản số 2000/CCT-TTHT ngày 08/11/2012 của Chi Cục thuế trả lời văn bản số 10/LTV-CCT ngày 17/10/2012 của Công ty TNHH KT CN MT Long Trường Vũ về chi phí bảo hành được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau: 

- Căn cứ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
- Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuê thu nhập doanh nghiệp (áp dụng kỳ tính thuế năm 2009-2011);
- Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BCT ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (áp dụng kỳ tính thuế năm 2012);

Trường hợp Công ty bán hàng cho khách hàng có bảo hành, bảo trì miễn phí sản phẩm theo cam kết bảo hành về thời gian và điều kiện bảo hành đã ghi trong phiếu bảo hành giao cho khách hàng kèm theo hóa đơn bán hàng hoặc được thể hiện ghi trên hóa đơn bán hàng phù hợp theo quy định của pháp luật thì được xử lý như sau:

- Trường hợp thay thế các bộ phận trong một sản phẩm hàng hóa (là linh kiện, phụ tùng) thì Công ty sử dụng phiếu xuất kho kèm theo hợp đồng mua bán (nếu có), phiếu bảo hành và biên bản giao nhận thiết bị, hàng hóa bảo hành có ký nhận hai bên mua và bán hàng hóa để làm chứng từ tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, trên phiếu bảo hành phải có đủ các chỉ tiêu cơ bản: tên, địa chỉ người nhận bảo hành, bảo hành cho hàng hóa tại hóa đơn số, ký hiệu, ngày xuất hóa đơn.

- Trường hợp thay thế, đổi lại sản phẩm hàng hóa thì Công ty phải lập hóa đơn theo quy định tại điểm 2.8 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo để Chi cục biết và có văn bản hướng dẫn lại cho Công ty theo đúng quy định.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG 


Trần Thị Lệ Nga



Nơi Nhận : 
- Như trên ;
- P.PC; 
- Lưu (HC, TTHT).
- Web
2611/12-Phong

Tải văn bản tại đây

Nguồn Webketoan