căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Từ 1/1/2014 áp dụng 37 chuẩn mực kiểm toán mới

Từ ngày 1/1/2014, 37 chuẩn mực kiểm toán mới trong Thông tư 214/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành sẽ chính thức được áp dụng. 

Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thông tư này ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam áp dụng đối với doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm

toán nước ngoài tại Việt Nam, kiểm toán viên hành nghề và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập.

Một số chuẩn mực kiểm toán có thể kể ra như: Chuẩn mực số 210 - Hợp đồng kiểm toán; Chuẩn mực số 230 - Tài liệu, hồ sơ kiểm toán; Chuẩn mực số 300 - Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính; Chuẩn mực số 500 - Bằng chứng kiểm toán; Chuẩn mực số 520 - Thủ tục phân tích; Chuẩn mực số 570 - Hoạt động liên tục…

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam sẽ có trách nhiệm phổ biến, triển khai và hướng dẫn việc thực hiển các chuẩn mực kiểm toán trên .

Nguồn "eFinance Online"