căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông tư 179/2012/TT - BTC

     Thông tư 179/2012/TT-BTC ban hành 24/10/2012 và có hiệu lực 10/12/2012 quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.

      Đối tượng áp dụng cho doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại việt nam theo quy định của pháp luật, không áp dụng đối với các tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo luật các tổ chức tín dụng.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về:

_ Xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp mới thành lập, chưa đi vào hoạt động.

_ Xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái thời kỳ doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh.

_ Xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái thời kỳ giải thể, thanh lý doanh nghiệp.

_ Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ kế toán (quý, bán niên, năm).

_ Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái khi hợp nhất báo cáo tài chính của các hoạt động, các cơ sở ở nước ngoài vào báo cáo tài chính của doanh nghiệp.