căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông tư 138/2011/TT-BTC

      Thông tư 138/2011/TT-BTC ngày 4 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn sửa đổi Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.

Thông tư có những quy định chung về sửa đổi và bổ sung về chữ viết, chữ số, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

Bổ sung tài khoản 171 – “Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ”.

Bổ sung Tài khoản 3389 - “Bảo hiểm thất nghiệp”.

Sửa đổi số hiệu tài khoản 431 - “Quỹ khen thưởng phúc lợi”

Thông tư có hiệu lực áp dụng từ ngày 01-01-2012

[Bấm vào đây để tải Thông tư 138]