căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Dự thảo Thông tư hướng dẫn DNNN công khai thông tin tài chính

Theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định về công khai tài chính, Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải công khai với công chúng bản Báo cáo tài chính năm đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm toán trên trang thông tin điện tử (website) của doanh nghiệp cũng như trên các ấn phẩm, các phương thức tuyên truyền phổ biến: truyền thanh, truyền hình, báo giấy...

 

Dự thảo Thông tư hướng dẫn DNNN công khai thông tin tài chính

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Thông tư hướng dẫn, thời gian DNNN phải công khai với công chúng trên các phương tiện tuyên truyền chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán độc lập ký báo cáo kiểm toán. 
Thời hạn công khai không quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính khi đăng tải báo cáo.

DNNN phải lập Báo cáo thường niên không quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty chịu trách nhiệm công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp.

Các DNNN trước khi công khai báo cáo tài chính phải thông báo với Bộ Tài chính về địa chỉ trang thông tin điện tử và mọi thay đổi liên quan đến địa chỉ này trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc lập trang thông tin điện tử hoặc ngày thay đổi về địa chỉ trang thông tin điện tử này.

DNNN phải lập website để công khai thông tin tài chính cho người dân được biết.

DNNN nào chưa có trang thông tin điện tử phải lập ngay trang thông tin điện tử trong vòng 6 tháng kể từ ngày quy định này có hiệu lực. Trang thông tin điện tử phải có chuyên mục riêng về công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp, bao gồm đầy đủ các nội dung quy định về báo cáo tài chính.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu doanh nghiệp phải công khai thông tin tài chính với chủ sở hữu và cơ quan quản lý tài chính, công khai với các chủ nợ và nhà đầu tư và công khai thông tin tài chính với người lao động.

Trường hợp DNNN chưa có đủ điều kiện để vận hành trang thông tin điện tử trong vòng 6 tháng kể từ ngày quy định này có hiệu lực thì phải đăng ký với Bộ Tài chính và chủ sở hữu để thực hiện việc công khai các nội dung thông tin quy định tại trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính và chủ sở hữu.

Nguồn Tạp chí Tài chính