căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Chi tiền hoa hồng cho lao động thời vụ phải khấu trừ thuế TNCN

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 123/2012/TT-BTCCo sua doi, bo sung, doanh nghiệp được hạch toán tiền hoa hồng môi giới vào chi phí hợp lý nếu không vượt quá 10% tổng số chi được trừ và có đầy đủ hợp đồng, chứng từ chi tiền.

Trường hợp bên nhận khoản tiền hoa hồng môi giới nói trên là nhân viên của Công ty thì khi thanh toán phải khấu trừ thuế TNCN theo Biểu lũy tiến hoặc theo tỷ lệ (10 hoặc 20%), nếu nhân viên này chỉ là lao động thời vụ (có Hợp đồng lao động dưới 3 tháng).

 

Download file đính kèm tại đây.

Nguồn: LUATVIETNAM.NET