căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tổ chức thi tốt nghiệp “Các môn lý luận chính trị”

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

 Số : 14/VL/ĐT     

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày  19 tháng  1  năm 2016

 


THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức thi tốt nghiệp “Các môn lý luận chính trị”

Kính gửi :  Ban chủ nhiệm các Khoa

Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2015 - 2016, Phòng Đào tạo cùng với Ban khoa học cơ bản hướng dẫn ôn tập và tổ chức thi tốt nghiệp “Các môn lý luận chính trị” cho sinh viên K17A và sinh viên khóa 18 (trừ K18A), như sau:

1.   Hướng dẫn ôn tập:

Ban KHCB hướng dẫn sinh viên ôn tập ngày 28/2/2016 (Chủ Nhật) tại cơ sở 2 (233A Phan Văn Trị Q. Bình Thạnh), theo lịch sau:

THỜI GIAN

KHOA

PHÒNG

SỐ SV

07h00 – 09h00

CN Thông tin, CN Sinh học, CN Môi trường

C601

120

Ngoại ngữ

C609

140

Du lịch, Kế toán

C001

332

09h30 – 11h30

Kiến trúc

C601

239

Xây dựng, Kỹ thuật nhiệt

C609

117

Quan hệ công chúng, Tài chính – Ngân hàng

C001

377

13h00 – 15h00

Mỹ thuật công nghiệp

C001

316

Thương mại

C601

205

Quản trị kinh doanh

C609

165

2.    Tổ chức thi:

-    Ngàythi:06/3/2016(Chủ nhật) theo lịch thi chi tiết gửi về các khoa trước ngày ôn tập.

-    Cấu trúc đề thi: là một môn thi tổng hợp, tương đương 4 đơn vị học trình, bao gồm kiến thức cơ bản của 3 học phần:

  • Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêNin
  • Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
  • Tư tưởng Hồ Chí Minh

-    Hình thức thi: Trắc nghiệm (trọng số 70%) và tự luận (trọng số 30%)

Phần trắc nghiệm: là tổng hợp kiến thức cơ bản của 3 học phần trên.

Phần tự luận: từ khối kiến thức cơ bản và thực tiễn về chủ trương, đường lối của Nhà nước Việt Nam; xác định vai trò, trách nhiệm của sinh viên đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

-    Thời gian thi: 90 phút; trong đó phần thi tự luận 35 phút, phần thi trắc nghiệm 55 phút.   

3.    Việc đăng ký thi lại đối với sinh viên các khóa trước:

-    Sinh viên từ K17 trở về trước (trừ K17A) đăng ký thi lại từ 22/2/2016 đến 29/2/2016 tại Phòng Đào tạo (45 Nguyễn Khắc Nhu, Q.1) và tham gia ôn tập theo lịch trên.

-    Lệ phí thi lại tốt nghiệp Các môn lý luận chính trị là 300.000 đồng.

Kính đề nghị các Khoa triển khai kế hoạch này tới sinh viên để thực hiện.

Trân trọng.

  

                                                                                                           

TL.PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH CHỨC VỤ HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

 

ThS. Võ Văn Tuấn

                                                                                                

 

Nơi nhận :

- Như trên                                                                                                                                                             

- HĐQT và Ban Giám hiệu (để báo cáo)                                                                                           

- Ban KHCB, Phòng PVHĐ1, PVHĐ2, TTTT

- Lưu P.Đào tạo và P.Hành chính