căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tổ chức thi lại tốt nghiệp các môn lý luận chính trị

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL VĂN LANG

Số :   212/VL/ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                    

            Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức thi lại tốt nghiệp Các môn lý luận chính trị

Kính gửi :  Ban chủ nhiệm các Khoa

       Phòng Đào tạo thông báo về việc tổ chức cho sinh viên từ khóa 17 trở về trước (trừ K17 ngành Kiến trúc) thi lại tốt nghiệp Các môn lý luận chính trị, như sau:

1.      ĐĂNG KÝ THI LẠI    (tại Phòng Đào tạo cơ sở 1 – 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q.1)

-       Thời gian đăng ký:  từ 18/5/2015 đến 29/5/2015

-       Lệ phí thi:300,000 đồng (sinh viên đóng lệ phí tại Phòng Kế toán).

2.     TỔ CHỨC THI    (tại cơ sở 2 – 233A Phan Văn Trị, Q.Bình Thạnh)

-       Thời gian thi: lúc 07h30 ngày 14/6/2015 Chủ Nhật,sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút.

-       Địa điểm thi: Phòng C401, C402, C405, C408, C409 - cơ sở 2.

-       Hình thức thi: Trắc nghiệm (trọng số 70%) và tự luận (trọng số 30%), sinh viên không sử dụng tài liệu.

Phần trắc nghiệm, là tổng hợp khối kiến thức của 3 học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêNin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng (theo các nội dung đã hướng dẫn ôn tập ngày 8/3/2015).

Phần tự luận: từ khối kiến thức của 3 học phần trên và thực tiễn về chủ trương, đường lối của Nhà nước Việt Nam, xác định vai trò, trách nhiệm của sinh viên đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

-       Thời gian làm bài thi của mỗi ca thi là 90 phút, trong đó: phần thi tự luận 35 phút, phần thi trắc nghiệm 55 phút. 

-       Khi vào phòng thi  đem theo Thẻ sinh viên hoặc CMND, bút chì đen và bút mực.

       Kính đề nghị các khoa liên lạc với sinh viên (có tên trong danh sách gửi kèm) để phổ biến cho các em biết nội dung của thông báo này.

       Trân trọng.

  

 

  TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nơi nhận :

- Như trên

- Ban KHCB   

- Lưu P.Đào tạo và P.Hành chính

(Đã ký)

ThS.Võ Văn Tuấn

Ghi chú: Xin gửi kèm thông báo này danh sách sinh viên K17 (trừ K17A) còn nợ TN Các môn lý luận chính trị và

đề cương ôn tập.