căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tổ chức thi lại TN Các môn lý luận chính trị

 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

-----------------------------

Số : 210/VL/ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 6 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức thi lại tốt nghiệp Các môn lý luận chính trị

 

Kính gửi :  Ban chủ nhiệm các Khoa

 

Phòng Đào tạo thông báo việc tổ chức cho sinh viên từ khóa 18 trở về trước (trừ K18A) thi lại tốt nghiệp Các môn lý luận chính trị (đợt 2), như sau:

1.  ĐĂNG KÝ THI LẠI    (tại Phòng Đào tạo cơ sở 1 – 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q.1)

Thời gian đăng ký:  từ 2/6/2016 đến 8/6/2016

Lệ phí thi lại:300,000 đồng (sinh viên đóng lệ phí tại Phòng Kế toán).

2.   TỔ CHỨC THI    (tại cơ sở 2 – 233A Phan Văn Trị, Q.Bình Thạnh)

Thời gian thi: lúc 08h00 ngày 11/6/2016 Thứ Bảy,sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút.

-   Địa điểm thi: Phòng C401 - cơ sở 2.

-   Hình thức thi: Trắc nghiệm (trọng số 70%) và tự luận (trọng số 30%), sinh viên không sử dụng tài liệu.

Phần trắc nghiệm, là tổng hợp khối kiến thức của 3 học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêNin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng (theo các nội dung đã hướng dẫn ôn tập ngày 28/2/2016).

Phần tự luận: từ khối kiến thức của 3 học phần trên và thực tiễn về chủ trương, đường lối của Nhà nước Việt Nam, xác định vai trò, trách nhiệm của sinh viên đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

-   Thời gian làm bài thi là 90 phút, trong đó: phần thi tự luận 35 phút, phần thi trắc nghiệm 55 phút. 

-    Khi vào phòng thi sinh viên đem theo Thẻ sinh viên hoặc CMND, bút chì và bút mực.

Kính đề nghị các khoa liên lạc với sinh viên (có tên trong danh sách gửi kèm) để các em biết và tham dự kỳ thi đầy đủ.

Trân trọng.

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

P.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên

- Ban KHCB

- Lưu P.Đào tạo và P.Hành chính

Nguyễn Thị Thu Hiền