căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tổ chức học kỳ hè năm học 2013 - 2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL VĂN LANG  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Số : 126/2014/VL-ĐT  

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày  28  tháng 5 năm 2014

 

    

THÔNG BÁO

Về tổ chức học kỳ hè năm học 2013 - 2014

 

                   Kính gửi : Trưởng các đơn vị

 

Theo Kế hoạch học tập năm học 2013-2014, học kỳ hè bắt đầu từ 30/6/2014 đến 30/8/2014. Để tổ chức học kỳ hè đúng kế hoạch và thống nhất trong toàn trường, các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1.    Tổ chức cho sinh viên học lại

1.1   Phòng Đào tạo gửi về các Khoa danh sách sinh viên còn nợ học phần tính đến học kỳ 1 năm học 2013 - 2014 trước 30/5/2014.

1.2   Căn cứ danh sách nợ học phần và nguyện vọng đăng ký học lại của sinh viên, các đơn vị đào tạo tổ chức lớp học lại như sau:

    • Các Khoa lập kế hoạch tổ chức học lại các học phần chuyên ngành, gửi về Phòng Đào tạo: Trước ngày 14/6/2014 đối với các học phần thuộc chương trình đào tạo học kỳ 1. Trước ngày 15/7/2014 đối với các học phần thuộc chương trình đào tạo học kỳ 2.
    • Phòng Đào tạo kết hợp với Ban KHCB tổ chức cho sinh viên học lại các học phần  thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành của khối ngành; gửi kế hoạch chi tiết về các Khoa để triển khai tới sinh viên trước khi kết thúc thi HK2.

2.   Tổ chức cho sinh viên học vượt

2.1   Các Khoa thông báo cho sinh viên biết điều kiện được học vượt, tiếp nhận đơn đăng ký, lập kế hoạch tổ chức lớp học các học phần chuyên ngành gửi về Phòng Đào tạo. Phòng Đào tạo tiếp nhận đơn xin học vượt đối với các học phần đại cương, sắp xếp cho sinh viên học vượt theo các lớp học lại.

2.2   Khoa nào có kế hoạch học trước trong hè đối với các học phần trong chương trình của học kỳ chính thì báo cáo kế hoạch chi tiết về Trường qua Phòng Đào tạo.

3.   Học Giáo dục quốc phòng

Sinh viên khóa 19 học Giáo dục quốc phòng từ 30/6/2014 đến 20/7/2014 tại Trường đại học Trần Đại Nghĩa (189 Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp). Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch và nội dung huấn luyện chi tiết tới các Khoa, đảm bảo đợt học an toàn và nghiêm túc.

4.   Công tác phục vụ giảng dạy

4.1   Các Phòng Phục vụ học đường và các đơn vị có liên quan phục vụ công tác giảng dạy và học tập trong học kỳ hè như ở học kỳ chính, hỗ trợ kịp thời những đề xuất phát sinh của các Khoa và của Phòng Đào tạo trong công tác tổ chức học kỳ hè.

4.2   Cần ưu tiên cho công tác giảng dạy và học tập, sắp xếp hợp lý các công việc sửa chữa và vệ sinh phòng học không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện lịch trình giảng dạy của học kỳ hè.

5.   Một số lưu ý khác

5.1   Phòng Đào tạo phối hợp với các Khoa tổ chức giảng dạy, học tập, thi, kiểm tra, đánh giá học phần trong học kỳ hè như học kỳ chính và theo Quy chế 25.

5.2   Kết thúc học kỳ hè trước 30/8/2014, tiếp theo là xử lý kết quả học tập năm học 2013-2014 và triển khai các công tác của năm học mới.

 

Khi nhận được thông báo này, kính đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện.

Trân trọng.                                                                            

                                                                                                                          

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                        (đã ký)

 

                                                                                                                  Nguyễn Dũng

 

Nơi nhận:

- Như trên,

- HĐQT để báo cáo,

- Lưu Phòng Đào tạo và Phòng Hành chính.