căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông báo về tổ chức thi cải thiện đối với K24

THÔNG BÁO 

Theo Quy chế tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ, sinh viên K24 có điểm học phần là D hoặc Dđược đăng ký thi thêm 1 lần ở kỳ thi phụ (thi chung lich thi lần 2) để cải thiện điểm: 

Bước 1: Sinh viên đăng ký thi cải thiện tại Văn Phòng Khoa. Thời gian đăng ký chậm nhất trước 5 ngày. 
 
Bước 2: Lệ phí thi cải thiện điểm 50,000 đồng/học phần.
 
Lưu ý: Thi cải thiện điểm môn Những NLCB của CN Mac Lenin 1 sinh viên đăng ký đến hết 15g ngày 11/12/2018.
 

VPK TCKT