căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp các môn Lý luận chính trị

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL VĂN LANG

Số :  206/2014/VL/ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2014

 

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức thi lại tốt nghiệp Các môn lý luận chính trị

 

Kính gửi :  Ban chủ nhiệm các Khoa

 

Phòng Đào tạo xin thông báo về việc tổ chức cho sinh viên từ khóa 16 trở về trước (trừ K16 ngành Kiến trúc) thi lại tốt nghiệp Các môn lý luận chính trị, như sau:

1.  ĐĂNG KÝ THI (tại cơ sở 1 – 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q.1)

  • Thời gian đăng ký:  từ 26/5/2014 đến 31/5/2014
  • Sinh viên nhận đề cương ôn tập tại Phòng Đào tạo hoặc tại văn phòng Khoa.

2.  THI (tại cơ sở 2 – 233A Phan Văn Trị, Q.Bình Thạnh)

  • Thời gian thi: lúc 15h30 ngày 08/6/2014 Chủ Nhật (sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút)
  • Địa điểm thi: Phòng C401, C402, C405, C408, C409 - cơ sở 2.
  • Thời gian làm bài thi: 80 phút, trong đó phần thi tự luận 35 phút và phần thi trắc nghiệm 45 phút.
  • Khi vào phòng thi  đem theo Thẻ sinh viên hoặc CMND, bút chì đen và bút mực.

Kính đề nghị các khoa liên lạc với sinh viên (có tên trong danh sách gửi kèm) để phổ biến cho các em biết nội dung của thông báo này.

Trân trọng.

                                                                                                         TL.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nơi nhận :                                                                                                        

- Như trên                                                                                                                   

- Ban KHCB                                                                                                       (đã ký)    

- Lưu P.Đào tạo và P.Hành chính                                                                     

 

 

                                                                                                         ThS.Võ Văn Tuấn