căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông báo tổ chức học kỳ hè

   

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số:  18 /VL-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 

THÔNG BÁO

V/v: TỔ CHỨC HK HÈ NH 2016 – 2017, CÁC HỌC PHẦN CHUNG

 

Kính gửi: Ban chủ nhiệm các khoa

Căn cứ Kế hoạch tổ chức học kỳ hè năm học 2016 - 2017 đã được Hiệu trưởng phê duyệt, Phòng Đào tạo kết hợp với các Khoa tổ chức cho sinh viên học lại các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và một số học phần cơ sở của khối ngành, như sau:

1.     Danh mục các học phần mở lớp và lịch học chi tiết (xem tại đây)

2.     Thời gian đăng ký học lại

-      Từ 5/6/2017 đến 20/6/2017 (đối với các học phần tổ chức đợt 1) đến 14/7/2017(đối với các học phần tổ chức đợt 2).

-      Sinh viên đăng ký tại Phòng Đào tạo, đóng học phí học lại tại Phòng Kế toán, cơ sở 1.

3.     Học phí học lại

-      Học phần lý thuyết: 190.000 đồng/1 đơn vị học trình, 285.000 đồng/ 1 tín chỉ

-      Học phần thực hành: 210.000 đồng/1 đơn vị học trình, 315.000 đồng/ 1 tín chỉ.

4.     Về phân công giảng viên giảng dạy

-      Các Khoa phân công giảng viên giảng dạy các môn chung, như sau:

Khoa

Phân công giảng viên giảng dạy

Khoa học cơ bản

Các học phần thuộc các bộ môn do Khoa quản lý

Thương mại - Quản trị

Học phần Marketing căn bản

Ngoại ngữ

Các học phần Anh văn tổng quát

Tài chính - Kế toán

Học phần Nguyên lý kế toán

Công nghệ thông tin

Học phần Tin học đại cương

-     Các Khoa gửi danh sách giảng viên được phân công giảng dạy học kỳ hè về Phòng Đào tạo trước 15/6/2017. Để đảm bảo tiến độ chung, các lớp học triển khai giảng dạy theo đúng lịch trình gửi kèm. Nếu giảng viên tham gia các đợt nghỉ mát (theo tổ chức của công đoàn Trường) Khoa bố trí giảng viên khác giảng thay và gửi thông tin về Phòng Đào tạo.

Trân trọng.                                                        

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

Trần Thị Mỹ Diệu

Tp.HCM, ngày 30 tháng 5 năm 2017

PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

 

 

Bùi Thị Thiện