căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông báo đăng ký thi tốt nghiệp “Các môn lý luận chính trị”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG

 PHÒNG ĐÀO TẠO 

Số :  594/2013/VL/ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                             

   THÔNG BÁO

V/v: đăng ký thi tốt nghiệp “Các môn lý luận chính trị”

Kính gửi :  Ban chủ nhiệm các khoa

 

Theo kế hoạch học tập năm học 2013-2014; Nhà trường tổ chức cho sinh viên khóa 15 ngành Kiến trúc và khóa 16 các ngành đào tạo đến 4,5 năm đăng ký thi tốt nghiệp “Các môn lý luận chính trị” cuối khóa, như sau:

1.      Các học phần đăng ký dự thi:   sinh viên chọn 1 trong 3 học phần sau

(1): Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêNin           

(2): Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

(3): Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nội dung thi của mỗi học phần được thiết kế tương đương 3đvht, sinh viên sẽ được hướng dẫn ôn tập, lịch ôn tập cụ thể được gửi về Khoa trước 23/12/2013 .

2.      Thời gian đăng ký môn thi:  

  • Sinh viên đăng ký chọn môn thi tại Khoa từ 11/11/2013 đến 23/11/2013.
  •  Khoa tập hợp danh sách, gửi về Phòng Đào tạo trước ngày 30/11/2013

3.      Hình thức thi:   Trắc nghiệm   tự luận

  • Phần trắc nghiệm (trọng số 60%): là kiến thức cơ bản của mỗi học phần.
  • Phần tự luận (trọng số 40%): từ kiến thức cơ bản của mỗi học phần và thực tiễn của cách mạng Việt Nam xác định vai trò, trách nhiệm của sinh viên đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn hiện nay.

4.      Ngày thi:  

Dự kiến tổ chức thi ngày 2/3/2014, lịch thi tổng hợp được niêm yết tại khoa và trên website của Trường trước khi sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán.

Kính đề nghị các Khoa phổ biến cho sinh viên biết để thực hiện.

Trân trọng.            

Nơi nhận :

- Các khoa (để thực hiện)                                                

- Ban giám hiệu (để báo cáo)                                                                            

- Lưu P.Đào tạo và P.Hành chính

 Tp.Hồ Chí minh, ngày 5 tháng 11 năm 2013

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

ThS. Võ Văn Tuấn

 

                                                  

Ghi chú: Gửi kèm thông báo này danh sách sinh viên K15A&K16(-A).