căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông báo đăng ký học lại, học vượt học kỳ 2

 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Số :  13/2015/VL-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 
 

                               

  

THÔNG BÁO

V/v: đăng ký học lại, học vượt - học kỳ 2 năm học 2014 – 2015

 

Kính gửi : Ban chủ nhiệm các Khoa

      Theo kế hoạch học tập năm học 2014 - 2015, Phòng Đào tạo thông báo việc tổ chức cho sinh viên đăng ký học lại, học vượt các học phần thuộc chương trình đào tạo học kỳ 2, như sau:

1. Thời gian đăng ký

Từ ngày 19/1/2015 đến hết ngày 6/2/2015.

Khóa 19 và khóa 20 khoa Kế toán: đăng ký học lại, học vượt các học phần theo thời khóa biểu của Khoa, thời gian đăng ký là 2 tuần đầu kể từ ngày bắt đầu lịch giảng.

2. Địa điểm đăng ký

Đăng ký học lại tại Phòng Đào tạo, đóng tiền học phí tại phòng Kế toán, cơ sở 1, 45 Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1, Tp.HCM.

3. Điều kiện học vượt

Sinh viên từ năm thứ 2 có điểm trung bình chung học tập của năm học liền kề đạt 6,50 trở lên, đăng ký học vượt tại văn phòng khoa. Sau khi được Khoa xác nhận đủ điều kiện học vượt, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo (cơ sở 1) để đăng ký vào hệ thống quản lý.

Lưu ý: Không đăng ký học lại, học vượt trùng lịch học chính khóa, khi có nguyện vọng chuyển học phần học lại, học vượt sang Khoa khác, sinh viên liên hệ với Phòng Đào tạo để được giải quyết, thời gian xin chuyển: trước khi thi giữa kỳ.

Kính đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên biết để thực hiện. 

Trân trọng.

 

                                                                             

 

 TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 1 năm 2015

 TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký) 

Nơi nhận :

- Như trên

- Phòng Kế toán, TTTT, TTKTTH

- Lưu Văn thư & P.Đào tạo

ThS. VÕ VĂN TUẤN