căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông báo đăng ký học lại, học vượt học kỳ 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký học lại, học vượt học kỳ 1

 

        Căn cứ Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2017-2018 và Thông báo "Triển khai một số nội dung đầu năm học 2017-2018" của trường Đại học Văn Lang, khoa TCKT triển khai thông báo cho sinh viên Đăng ký học lại, học vượt học kỳ 1 cụ thể như sau:

  • Thời gian đăng ký học lại/học vượt: từ 11/9/2017 đến hết ngày 29/9/2017. Sinh viên đăng ký học lại/ học vượt tại Phòng Đào tạo và đóng tiền tại Phòng Kế toán cơ sở 1.
  • Điều kiện học vượt: Sinh viên không thuộc diện bị xử lý kết quả học tập và có điểm trung bình của năm học 2016-2017 đạt từ 6,5 trở lên.

 

VPK