căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

SV các khóa 20, 21, 22 thực học ngày 04/9/2017.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

 

THÔNG BÁO NHẬP HỌC 

Khoa Tài chính – Kế toán thông báo thời gian nhập học, học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 như sau:

Ngành Tài chính – Ngân hàng:

  • K20, K21, K22: thực học ngày 04/9/2017 (thời khóa biểu cụ thể khoa sẽ thông báo sau).

  • K23: thực học ngày 11/9/2017.

Ngành Kế toán:

  • K20, K21, K22: thực học ngày 04/9/2017 (thời khóa biểu cụ thể khoa sẽ thông báo sau).

  • K23: thực học ngày 11/9/2017.

 

VPK