căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Lịch thi tốt nghiệp “Các môn lý luận chính trị”

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :  64 /VL/ĐT  
 

 

 

THÔNG BÁO

V/v: Lịch thi tốt nghiệp “Các môn lý luận chính trị”

 

Kính gửi :  Ban chủ nhiệm các Khoa

 

       Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 0217, theo chỉ đạo của Hiệu trưởng; Phòng Đào tạo tổ chức cho sinh viên K18A và sinh viên khóa 19 (trừ K19A) thi tốt nghiệp “Các môn lý luận chính trị”, như sau:

1.       Thời gian và địa điểm thi

-       Tổ chức thi ngày: 26/2/2017  (Chủ Nhật).

-       Địa điểm thi: Tại 2 cơ sở (cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu; cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị) sinh viên học tại cơ sở nào thi tại cơ sở đó.

2.       Lịch thi từng khoa

 

CA THI

NGÀY THI

GIỜ THI

LỚP/KHOA/NGÀNH

THI TẠI

1

26/2/2017

07h30 - 09h00

 

K19S    CN SINH HỌC

K19N    NGOẠI NGỮ

K19X    XÂY DỰNG

K19I     KỸ THUẬT NHIỆT

Cơ sở 1

K19K    KẾ TOÁN

K19P    QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

K19F    TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

K19D    DU LỊCH

Cơ sở 2

2

09h30 - 11h00

K19M   CN MÔI TRƯỞNG

K19T    CN THÔNG TIN

K18A    KIẾN TRÚC

Cơ sở 1

K19C    THƯƠNG MẠI

K19H    MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

K19Q    QUẢN TRỊ KINH DOANH

Cơ sở 2

SV DIỆN THI LẠI  - các khoa ở cơ sở 1 Thi tại phòng 502B

Cơ sở 1

SV DIỆN THI LẠI – các khoa ở cơ sở 2

Thi tại phòng C609

Cơ sở 2

 

3.       Một số quy định chung

-       Cấu trúc đề thi: Đề thi tổng hợp (tương đương 4 đơn vị học trình), bao gồm tổng hợp khối kiến thức của 3 học phần:

  • Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêNin
  • Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
  • Tư tưởng Hồ Chí Minh

-       Hình thức thi: Trắc nghiệm (trọng số 70%) và tự luận (trọng số 30%)

Phần trắc nghiệm: Là tổng hợp kiến thức của 3 học phần trên.

Phần tự luận: Từ những kiến thức được học, sinh viên liên hệ với thực tiễn Việt Nam và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống để xác định vai trò, trách nhiệm của mình đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

-       Thời gian thi: 90 phút; trong đó phần thi tự luận 35 phút, phần thi trắc nghiệm 55 phút.

-       Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút; khi vào phòng thi đem theo thẻ sinh viên hoặc CMND, bút chì đen và bút mực (bút bi), trang phục nghiêm túc.

Kính đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

Trân trọng.

 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 2 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

PGS.TS. Trần Thị Mỹ Diệu

P.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

 

 

Bùi Vân Thiện

 


Nơi nhận :

- Như trên                                                                                                                                                             

- Ban Giám hiệu (để báo cáo)                                                                                                             

- Phòng PVHĐ1, PVHĐ2, TTTT

- Lưu P.Đào tạo và P.Hành chính                                                                          

 

              Ghi chú: xem danh sách phòng thi, ca thi tại đây