căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Lịch khảo sát phiếu 19 HKI năm học 2015-2016

 

TRƯỜNG ĐHDL VĂN LANG

         BAN ĐBCLĐT

LỊCH KHẢO SÁT PHIẾU 19

HK I - NĂM HỌC 2015-2016

KHOA: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

KHOÁ  18

LỚP

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

THỜI GIAN

PHÒNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

 

K18KT1,3

 

 

 

 

Phân tích báo cáo tài chính

Kế toán quản trị 2

 

 

 

ThS. Bùi Kim Phương

TS. Lê Đình Trực

 

Sáng thứ 3 – 24/11/2015

(7g00-9g30)

 

 

C605

 

Trương văn Chương – Phạm Thị Nga

 

 

K18KT2,4

 

 

Sáng thứ 3 – 24/11/2015

(9g30-11g30)

 

 

C405

 

Mộng Tuyền – Tuyết Hoa

 

 

K18KT1,3

 

 

 

Hệ thống thông tin kế toán

Kiểm toán 2

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Thu Vân

TS. La Xuân Đào

ThS. Nguyễn Thị Phước

 

Sáng thứ 5 – 26/11/2015

(9g30-11g30)

 

 

C301-C508

 

 

Phạm Thị Nga – Tuyết Hoa

 

 

K1KT2,4

 

 

Sáng thứ 5 – 26/11/2015

(8g30-11g30)

 

 

C508-C605

 

Trương văn Chương – Mộng Tuyền

 

K18KT1,3

 

 

 

Phần mềm kế toán

Thị trường tài chính

 

 

 

ThS. Đào Tuyết Lan

ThS. Lưu Chí Danh

ThS. Hoàng Hoa Sơn Trà

 

Sáng  thứ 6 – 27/11/2015

(9g30-11g30)

 

 

C305-C508

 

Tuyết Hoa- Trương văn Chương

 

K18KT2,4

 

Sáng thứ 6 – 27/11/2015

(7g00-9g30)

 

 

C305-C308

 

Phạm Thị Nga – Mộng Tuyền

 

 

K18KT1,3

 

 

 

 

Mô phỏng kế toán 1

Anh văn HK7

 

 

 

CN. Nguyễn Minh Đức

CN. Lương Ngọc Liên

ThS. Nguyễn Thị Minh Hiệp

ThS. Nguyễn Thị Thu Vân

ThS. Võ Thị Xuân Ánh

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Dung

 

Sáng thứ 7 – 28/11/2015

(7g00-10g15)

 

 

C605

 

Tuyết Hoa – Mộng Tuyền

 

 

K18K2,4

 

 

Sáng thứ 2 – 01/12/2015

(7g00-10g15)

 

 

C301-C607

 

Trương văn Chương – Phạm Thị Nga

 

 

KHOÁ  19

 

LỚP

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

THỜI GIAN

PHÒNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

 

K19KT1

 

 

Kế toán mỹ

Thuế

 

ThS. Nguyễn Thị Bích Tuyền

ThS. Đào Tuyết Lan

ThS. Phan Thị Yến Phượng

 

Chiều thứ 2 – 23/11/2015

(13g00-15g30)

 

C607

 

Mộng Tuyền – Tuyết Hoa

 

 

K19KT2

 

Chiều thứ 2 – 23/11/2015

(15g30-17g30)

 

C607

 

Trương văn Chương – Phạm Thị Nga

 

 

 

K19KT1,2

 

Nghiệp vụ thanh toán quốc tế

Phương pháp nghiên cứu KH

Anh văn HK5

 

 

ThS. Nguyễn Ngọc Chánh

ThS. Nguyễn Thị Bích Vân

 

Chiều thứ 3– 24/11/2015

(13g00-15g30)

 

 

C501

 

Mộng Tuyền – Phạm Thị Nga

Trương văn Chương

 

 

 

K19KT1

 

 

 

Luật kinh tế

Tài chính doanh nghiệp 2

Kế toán tài chính 3

 

 

ThS.Nguyễn Thị Huỳnh Lộc

ThS. Nguyễn Thị Vân

ThS. Nguyễn Hữu Bình

 

 

Chiều thứ 6 – 18/12/2015

(13g00-15g15)

 

C508

 

Trương văn Chương – Phạm Thị Nga – Tuyết Hoa

 

Đợt 2

 

K19KT2

 

Chiều thứ 6 – 18/12/2015

(15g30-17g45)

 

 

C508

 

Mộng Tuyền – Phạm Thị Nga

Trương văn Chương

 

Đợt 2

 

KHOÁ 20

 

LỚP

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

THỜI GIAN

PHÒNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

 

K20KT2,4,6

 

 

 

Kinh tế vĩ mô

Tài chính tiền tệ

 

 

 

ThS. Phan Thị Yến Phượng

ThS. Hoàng Thọ Phú

 

 

Sáng thứ 2- 23/11/2015

(7g00-10g15)

 

B101

 

Tuyết Hoa – Mộng Tuyền

 

 

K20KT1,3,5

 

Chiều thứ 2- 23/11/2015

(13g00-16g15)

 

B101

 

Trương văn Chương – Phạm Thị Nga

 

 

 

K20KT2,4,6

 

 

 

 

 

Nguyên lý kế toán

Anh văn HK3

 

TS. Nguyễn Cửu Đỉnh

ThS. Nguyễn Thị Huỳnh Lộc

ThS. Huỳnh Thanh Thanh

ThS. Trần Thị Thu Hà

ThS. Nguyễn Hồng Ngọc Thúy

ThS. Võ Thị Xuân Ánh

 

 

Chiều thứ 4- 25/11/2015

(13g00-15g15)

 

C502

 

Phạm Thị Nga – Mộng Tuyền

 

 

K20KT1,3,5

 

Chiều thứ 4- 25/11/2015

(13g00-15g15)

 

 

C502

 

Trương văn Chương – Tuyết Hoa

 

 

 

K20KT2,4,6

 

 

Kế toán tài chính 1

Nghiệp vụ ngân hàng TM

Nguyên lý thống kê kinh tế

 

 

ThS. Hoàng Thụy Diệu Linh

ThS. Nguyễn Ngọc Tú Vân

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Châu

ThS. Tiêu Nguyên Thảo

ThS. Nguyễn Thị Bích Vân

 

 

Sáng thứ 3 - 15/12/2015

(7g00-9g30)

 

 

 

B101

 

Phạm Thị Nga – Tuyết Hoa

Mộng Tuyền

 

Đợt 2

 

K20KT1,3,5

 

Sáng thứ 3 – 15/12/2015

(7g00-10g30)

 

 

 

B101

Trương văn Chương – Tuyết Hoa

Mộng Tuyền

 

Đợt 2

 

 

 

KHÓA 21

 

LỚP

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

THỜI GIAN

PHÒNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

 

K21KT1,2

 

 

 

 

 

 

Toán Cao Cấp C1

Quản trị học

 

 

 

 

 

ThS. Đỗ Lư Công Minh

ThS. Nguyễn Ngọc Kim Khánh

ThS. Nguyễn Thị Bích Vân

 

 

 

 

Sáng thứ 3 – 24/11/2015

(9g30-11g30)

 

 

C402

 

Phạm Thị Nga – Mộng Tuyền

 

 

K21KT3,4

 

Sáng thứ 3 – 24/11/2015

(7g00-9g30)

 

 

C402

 

Trương văn Chương – Tuyết Hoa

 

 

K21KT5,6

 

Sáng thứ 2 – 23/11/2015

(7g00-9g30)

 

 

C601

 

Trương văn Chương – Mộng Tuyền

 

 

 

K21KT1,2

 

 

 

 

 

 

Anh văn 1

Tin học đại cương

 

 

GV. Dương Ngọc Vĩnh Tiến

ThS. Trần Thị Thu Hà

GV. Nguyễn Thái Hải

GV. Tống Hùng Anh

GV. Trần Kim Mỹ Vân

GV. Nguyễn Hồng Diên

GV. Phan Quan Đính

GV. Phan Hoàng Thảo

 

Sáng thứ 7 – 28/11/2015

(7g00-9g30)

 

 

C401

 

Phạm Thị Nga – Tuyết Hoa

 

 

K21KT3,4

 

Sáng thứ 7 – 28/11/2015

(9g30-11g30)

 

C401

 

Tuyết Hoa – Mộng Tuyền

 

 

K21KT5,6

 

Sáng thứ 5 – 26/11/2015

(7g00-9g30)

 

 

C601

 

Phạm Thị Nga – Trương văn Chương

 

 

K21KT1,2

 

 

 

Những NLCB của CN MLN1

Pháp luật đại cương

Toán   Toán cao cấp C2

Như

 

Nh

 

 

 

ThS. Nguyễn Hữu Bình

ThS. Đỗ Lư Công Minh

ThS. Nguyễn Ngọc Kim Khánh

 

 

Sáng thứ 6 – 19/12/2015

(7g00-9g30)

 

C401

 

 

Phạm Thị Nga – Mộng Tuyền

 

 

Đợt 2

 

K21KT3,4

 

Sáng thứ 6 – 19/12/2015

(7g00-9g30)

 

C401

 

Tuyết Hoa – Trương văn Chương

 

K21KT5,6

 

Sáng thứ 6 – 17/12/2015

(7g00-9g30)

 

C601

 

Mộng Tuyền – Phạm Thị Nga