căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Lịch khảo sát phiếu 19 HKI

TRƯỜNG ĐHDL VĂN LANG

         BAN ĐBCLĐT

LỊCH KHẢO SÁT PHIẾU 19

HK I - NĂM HỌC 2014-2015

KHOA: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

 

KHOÁ  17

LỚP

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

THỜI GIAN

PHÒNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

 

GHI CHÚ

 

 

K17KT3,6

 

 

 

Phân tích báo cáo tài chính

Hệ thống  thông tin kế toán

Kế toán quản trị 2

 

 

 

ThS. Bùi Kim Phương

ThS. Nguyễn Thị Thu Vân

TS. Lê Đình Trực

 

 

Sáng thứ 3 – 25/11/2014

 

 

B101

 

Diệu Linh – Như Hoa

 

 

K17KT2,5

 

 

Sáng thứ 3 – 25/11/2014

 

 

B101

 

Nguyễn Thị Phước – Bích Tuyền

 

 

K17KT1,4,7

 

 

Sáng thứ 6 – 21/11/2014

 

 

C609

 

Thu Vân – Minh Nguyệt – Chí Danh

 

K17KT3,6

 

 

 

Mô phỏng kế toán 1

Kiểm toán 2

Anh văn 7

 

 

 

CN. Nguyễn Minh Đức

ThS. Nguyễn Thị Thu Vân

CN. Lương Ngọc Liên

ThS. Lê Thị Thanh Xuân

ThS. Nguyễn Thị Phước

ThS.Nguyễn Hồng Ngọc Thúy
ThS. Nguyễn Thị Huỳnh Lộc

ThS. Huỳnh Thanh Thanh

 

 

Chiều thứ 4 – 26/11/2014

 

 

C605

 

Diệu Linh – Như Hoa

 

 

K17KT2,5

 

 

Chiều thứ 4 – 26/11/2014

 

 

C605

 

Nguyễn Thị Phước – Bích Tuyền

 

K17KT1,4,7

 

 

Sáng thứ 6 – 28/11/2014

 

 

 

C609

 

 

Thu Vân – Minh Nguyệt – Chí Danh

 

 

K17KT3,6

 

 

 

 

 

Thị trường tài chính

Phần mềm kế toán

 

 

ThS. Hoàng Hoa Sơn Trà

CN. Lưu Chí Danh

ThS. Hoàng Thụy Diệu Linh

ThS. Đào Tuyết Lan

 

 

Sáng thứ 3 – 2/12/2014

 

 

B101

 

Diệu Linh – Như Hoa

 

 

K17KT2,5

 

 

Sáng thứ 3 – 2/12/2014

 

 

B101

 

Nguyễn Thị Phước – Bích Tuyền

 

 

K17KT1,4,7

 

 

Sáng thứ 6 – 5/12/2014

 

 

C609

 

Thu Vân – Minh Nguyệt – Chí Danh

 

 

 

KHOÁ  18

LỚP

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

THỜI GIAN

PHÒNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

 

GHI CHÚ

 

 

K18KT1,2

 

Kế toán chi phí

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Kế toán mỹ

 

CN. Lê Như Hoa

CN. Nguyễn Ngọc Tú Vân

ThS. Nguyễn Thị Bích Tuyền

Ths. Phan Minh Nguyệt

 

Chiều thứ 2 – 24/11/2014

 

 

B101

 

Minh Hiệp - Tuyết Lan

 

 

K18KT3,4

 

Chiều thứ 2 – 24/11/2014

 

 

C509

 

Yến Phượng – Ngân Hà

 

 

K18KT1,2

 

Nghiệp vụ thanh toán quốc tế

Kinh tế lượng

Thuế

 

ThS. Nguyễn Ngọc Chánh

ThS. Tiêu Nguyên Thảo

ThS. Phan Yến Phượng

ThS. Đào Tuyết Lan

 

 

Chiều thứ 3 – 25/11/2014

 

 

C502

 

Minh Hiệp - Tuyết Lan

 

 

K18KT3,4

 

Chiều thứ 3 – 25/11/2014

 

 

C509

 

Yến Phượng – Ngân Hà

 

 

 

K18KT1,2

 

 

 

Tài chính doanh nghiệp 2

Kế toán tài chính 3

Anh văn 5

 

ThS. Phạm Thị Hồng Vân

ThS. Nguyễn Thị Phước

ThS. Nguyễn Thị Huỳnh Lộc

ThS. Đỗ Thị Lan Phương

ThS. Nguyễn Hồng Ngọc Thúy

GV. Đoàn Thị Kiều Oanh

 

Chiều thứ 4 – 26/11/2014

 

C502

 

Minh Hiệp - Tuyết Lan

 

 

K18KT3,4

 

Chiều thứ 5 – 27/11/2014

 

 

C509

 

Yến Phượng – Ngân Hà

 

 

 

KHOÁ 19

LỚP

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

THỜI GIAN

PHÒNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

 

GHI CHÚ

 

 

K19KT1,2

 

 

 

Kinh tế vĩ mô

Tài chính tiền tệ

 

 

ThS. Phan Thị Yến Phượng

ThS. Hoàng Thọ Phú

 

Chiều thứ 6- 21/11/2014

 

 

C509

 

Hồng Phấn – Chí Danh

 

 

 

K19KT1,2

 

 

 

Nguyên lý kế toán

Anh văn 3

 

 

ThS. Doanh Thị Ngân Hà

ThS. Nguyễn Thị Vân

ThS.Trần Hoàng Anh

 

 

 

Sáng thứ 2 - 24/11/2014

 

 

 

C509

 

Hồng Phấn – Như Hoa

 

 

 

K19KT1,2

 

Tư tưởng HCM

Nguyên lý thống kê

Kế toán tài chính 1

 

 

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

ThS. Tiêu Nguyên Thảo

 

 

Sáng thứ 4 – 17/12/2014

 

 

C405

 

Hồng Phấn – Ngân Hà

 

Đợt 2

 

 

KHÓA 20

LỚP

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

THỜI GIAN

PHÒNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

 

GHI CHÚ

 

 

K20KT1,2,3

 

 

 

Những NLCB của CN MLN HP1

Toán Cao Cấp C1

 

 

ThS. Bùi Tá Thạnh

ThS. Đỗ Lư Công Minh

ThS. Nguyễn Ngọc Kim Khánh

 

Sáng thứ 2 – 24/11/2014

 

 

C402

 

Trương Thị Ngân-Kim Phụng

Yến Phượng

 

 

 

K20KT4,5,6

 

 

Sáng thứ 2 – 24/11/2014

 

C402

 

Kim Phụng - Trương Thị Ngân

 Như Hoa

 

 

 

K20KT1,2,3

 

 

 

Anh văn 1

Tin học đại cương

 

GV.  Phạm Thị Hoài

GV. Đỗ Thị Huyền

ThS. Lê Thị Hoa

ThS. Đỗ Thị Lan Phương

ThS. Võ Thị Duyên Anh

 

 

Sáng thứ 4 – 26/11/2014

 

 

B101

 

Trương Thị Ngân - Kim Phụng

Minh Nguyệt

 

 

 

K20KT4,5,6

 

 

Sáng thứ 4 – 26/11/2014

 

B101

 

Kim Phụng-Trương Thị Ngân

 Ngân Hà

 

 

 

K20KT1,2,3

 

 

Quản trị học

Pháp luật đại cương

Toán   Toán cao cấp C2

Toán   Toán kinh tế

 

ThS. Nguyễn Thị Bích Vân

ThS. Nguyễn Hữu Bình

ThS. Đinh Tiến Liêm

 

Sáng thứ 6 – 19/12/2014

 

 

B101

 

Trương Thị Ngân-Kim Phụng

Minh Hiệp

 

 

 

Đợt 2

 

K20KT4,5,6

 

 

Sáng thứ 6 – 19/12/2014

 

 

B101

 

Kim Phụng- Trương Thị Ngân

Minh Hiệp

 

 

TRƯỞNG KHOA Ban ĐBCLĐT

Người lập bảng

TS. NGUYỄN CỬU ĐỈNH  TS. TRẦN ANH DŨNG
 LƯƠNG THỊ TUYẾT HOA