căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Lịch khảo sát phiếu 19

TRƯỜNG ĐHDL VĂN LANG

KHOA KTKT

 

LỊCH KHẢO SÁT PHIẾU 19

 

KHOÁ 17

MÔN HỌC

LỚP

THỜI GIAN

PHÒNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

Ứng dụng excel trong kế toán

Anh văn 6

 

KT1,7

 

Chiều T3 - 06/05/14

 

P.C607

Yến phượng – Tuyết Lan

KT4,6

 

Chiều T2 - 05/05/1

 

P.C505

Bích Tuyền – Bích Lựu

KT2,3,5

 

Sáng T3 - 06/05/14

 

P.C609

Quang Hưng – Bích lựu – Tuyết Lan

Kế toán quản trị 1

Thanh toán quốc tế

Sổ sách kế toán

 

KT1,7

 

Chiều T4 - 07/05/14

 

P.C502

Chí Danh – Bích Lựu

KT4,6

 

Chiều T4 - 07/05/14

 

C509

Minh Nguyệt – Như Hoa

KT2,3,5

 

Chiều T4 - 7/05/14

 

P.C501

Quang Hưng- Minh Nguyệt-Minh Hiệp

 

Kế toán tài chính 4

Kiểm toán 1

KT1,7

Chiều T5 – 08/5/14

 

P.C409

Bích Lựu- Chí Danh

KT4,6

 

Sáng T5 - 08/05/14

 

P.C605

Hồng Phấn – Minh Nguyệt

KT2,3,5

 

Sáng T6 - 09/05/14

 

P.C501

Quang Hưng - Ngân Hà – Kim Phụng

 

KHOÁ 18

MÔN HỌC

LỚP

THỜI GIAN

PHÒNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

Kế toán tài chính 1

Đường lối CM của Đảng CSVN

 

 

 

KT_N1

Chiều T2-05/5/14

 

P.C607

Diệu Linh – Chí Danh

KT_N2

Sáng T2-05/05/14

 

PC409

Như Hoa – Kim Phụng

KT_N3

 

Chiều T2-05/05/14

 

P.C607

Diệu Linh – Chí Danh

Tài chính doanh nghiệp 1

Luật kinh tế

Anh văn 4

KT1,2,3

 

Chiều T3-06/05/14

 

P.C501

Yến phượng – Tuyết Lan – Bích Lựu

KT4,5

 

Chiều T5-08/05/14

 

P.C605

Phạm Thị Nga – Hồng Phấn

Kế toán tài chính 2

 

KT_N1

 

Chiều T2-19/05/14

 

P.C405

Chí Danh – Bích Lựu

KT_N2

 

Sáng T2-19/05/14

 

P.C607

Ngân Hà – Kim Phụng

KT_N3

 

Chiều T2-19/05/14

 

P.C607

Chí Danh – Bích Lựu

 

 

KHOÁ 19

MÔN HỌC

LỚP

THỜI GIAN

PHÒNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

Những NLCB của CNMLenin 2

Xác suất thống kê

 

KT1,2

 

Chiều T2-05/05/14

 

P.C601

Tuyết Hoa – Mộng Tuyền

 

Marketing căn bản

Kinh tế vi mô

 

KT1,2

 

Chiều T5-08/05/14

 

P.C502

Minh Hiệp – Tuyết Hoa

Anh văn 2

Toán kinh tế

KT1,2

 

Sáng T6-09/05/14

 

P.C609

Ngân Hà – Kim Phụng

 

 

 

                                                                                                                                                          TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

                                                                                                                                                  TS. NGUYỄN CỬU ĐỈNH