căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Kế hoạch tổ chức học kỳ hè năm học 2014-2015

   

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL VĂN LANG

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số:  256/VL/ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
 
   

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2014 – 2015

 Các học phần do Phòng Đào tạo tổ chức

 

Kính gửi: Ban chủ nhiệm các khoa

 

Theo chỉ đạo của Hiệu trưởng về tổ chức Học kỳ hè năm học 2014 - 2015; Phòng Đào tạo kết hợp với Ban Khoa học cơ bản tổ chức cho sinh viên học lại các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và các học phần cơ sở của khối ngành, theo kế hoạch sau:

1.     ĐĂNG KÝ

  • Địa điểm:

Sinh viên đăng ký học lại tại Phòng Đào tạo, đóng học phí tại Phòng Kế toán, cơ sở 1 45 Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1, Tp.HCM.

  • Thời gian đăng ký:

Từ  3/6/2015  đến hết  12/6/2015 (đối với các học phần mở lớp đợt 1), đến hết 9/7/2015 (đối với các học phần mở lớp đợt 2).

2.     CÁC HỌC PHẦN MỞ LỚP TRONG HỌC KỲ HÈ VÀ DỰ KIẾN LỊCH HỌC

2.1  Các học phần mở lớp đợt 1 (dự kiến học từ 22/6/2015)

TT

Học phần

Tên Học phần mở lớp

Số đvht thiết kế

Số đvht
học lại

Số SV
chưa đạt

Ghi

chú

1

TA119

Anh văn 1 (khối Kinh tế)

5

4

114

 

2

TA120

Anh văn 1 (khối KT – CN)

5

4

172

 

3

TA223

Anh văn 3 (khối Kinh tế)

5

4

110

 

4

TA224

Anh văn 3 (khối KT-CN)

5

4

191

 

5

TA227

Anh văn 5 (khối Kinh tế)

5

4

72

 

6

TN120

Calculus 1 (TH)

6

4

83

 

7

TN114

Giải tích 1 (XD, NL)

6

4

160

 

8

TN115

Giải tích 2 (XD, NL)

5

4

212

 

9

HH101,102

HH106

Hóa đại cương (XD, SH, NL)

Hóa đại cương A1 (MT)

5

3

4

3

196

ghép

10

HN156

Hình họa 1 (Kiến trúc)

3

3

61

 

11

AR03A

Hình hoạ XD HK 2-2 (XD)

3

3

86

 

12

KT102

Kinh tế vi mô

4

4

147

 

13

TN204

TN205 

Lý thuyết xác suất & thống kê toán

(khóa 19 trở về trước)                                 

4

3

3

3

170

ghép

 

14

HN121

 Marketing căn bản

3

3

158

 

15

TR105

 Những NLCB của CN Mác - LêNin 1

3

3

153

 

16

KT028

 Nguyên lý kế toán

4

4

194

 

17

TH109,110

Tin học đại cương

4,5

4

324

 

18

TN110

Toán cao cấp C1 (khóa 19 trở về trước)

4

3

257

 

19

TN123

Toán cao cấp 1 (Môi trường)

3

3

70

 

20

TN126

Toán cao cấp 3 (Môi trường)

3

3

98

 

21

VL101,110

Vật lý đại cương A1 (khóa 19 trở về trước)

4

4

137

 

22

VL109

Vật lý đại cương 1 (SH – K19 trở về trước)

3

3

41

ghép

2.2   Các học phần mở lớp đợt 2  (dự kiến học từ 6/7/2015)

TT

Học phần

Tên Học phần mở lớp

Số đvht thiết kế

Số đvht
học lại

Số SV
chưa đạt

Ghi chú

1

TA121

Anh văn 2 (khối Kinh tế)

5

4

87

 

2

TA122

Anh văn 2 (khối KT-CN)

5

4

161

 

3

TA226

Anh văn 4 (khối Kinh tế)

5

4

102

 

4

TA225

Anh văn 4 (khối KT-CN)

5

4

100

 

5

TA229

Anh văn 6 (khối Kinh tế)

4

4

46

 

6

TN121

Calculus 2

5

4

83

 

7

TN116

Đại số (XD, NL)

4

3

110

 

8

TR107

Đường lối cách mạng của Đảng

5

4

115

 

9

KT202

Kinh tế vĩ mô (NLKT1)

4

4

120

 

10

TN204

TN205 

Lý thuyết xác suất & thống kê toán

(khóa 20)                                 

4

3

3

3

157

 

11

TR106

 Những NLCB của CN Mác - LêNin 2

5

4

310

 

12

TN110

Toán cao cấp C1 (khóa 20)

4

3

341

 

13

TN208

Toán cao cấp C2

2

2

201

 

14

TN124

Toán cao cấp 2 (Môi trường)

3

3

65

 

15

XH059

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

3

76

 

16

VL101,110

Vật lý đại cương A1 (khóa 20)

4

4

188

 

17

VL102,206

Vật lý đại cương A2 (MT, TH,  XD, NL)

3

3

222

 


Thời khóa biểu chi tiết được gửi về các Khoa, niêm yết tại bảng tin Phòng Đào tạo và trên website của Trường (www.vanlanguni.edu.vn) trước 20/6/2015 (đối với môn tổ chức đợt 1), trước 6/7/2015 (đối với các môn tổ chức đợt 2).

3.     KẾ HOẠCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG KHÓA 20

  • Nhà trường tổ chức cho sinh viên khoá 20 học Giáo dục quốc phòng từ ngày 27/6/2015 đến ngày 18/7/2015 tại Trường Đại học Trần Đại Nghĩa (Trường Sỹ quan kỹ thuật quân sự), địa chỉ: 189 Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh.
  • Lịch huấn luyện chi tiết sẽ được gửi về các Khoa trước khi bắt đầu đợt học.

Kính đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

Trân trọng.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

(đã ký)  

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2015

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

(đã ký) 

TS. Nguyễn Dũng    
  ThS. Võ Văn Tuấn

                                                                                            

Nơi nhận:

Như trên

Ban KHCB

Phòng Kế toán

TT thông tin

TTKTTH

Các phòng PVHĐ

Lưu P.Hành chính