căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Kế hoạch tổ chức học kỳ hè năm học 2013 – 2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số:   236/2014/VL/ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2013 – 2014

 Các học phần do Phòng Đào tạo tổ chức

 

 Kính gửi: Ban chủ nhiệm các khoa

 

Căn cứ công văn số 126/2014/VL-ĐT ngày 28/5/2014 của Hiệu trưởng về việc tổ chức Học kỳ hè năm học 2013 - 2014, theo kết quả thống kê sinh viên nợ học phần; Phòng Đào tạo cùng Ban Khoa học cơ bản tổ chức cho sinh viên học lại các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành của khối ngành, theo kế hoạch sau: 

1.  ĐĂNG KÝ

  • Địa điểm:

Sinh viên đăng ký học lại tại Phòng Đào tạo, đóng học phí tại Phòng Kế toán, cơ sở 1 45 Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1, Tp.HCM.

  • Thời gian:

Bắt đầu đăng ký từ  10/6/2014  đến hết ngày  20/6/2014 (đối với các học phần tổ chức đợt 1) đến hết ngày 16/7/2014 (đối với các học phần tổ chức đợt 2).

2.     DANH MỤC MÔN HỌC TỔ CHỨC HỌC HÈ
2.1  Các học phần tổ chức đợt 1 (dự kiến học từ 1/7/2014)

 

TT Học phần Tên Học phần Số ĐVHT thiết kế Số ĐVHT 
học lại
Số SV
chưa đạt
Ghi chú
1 TA119 Anh văn 1 (khối Kinh tế) 5 4 98  
2 TA120 Anh văn 1 (khối KT – CN) 5 4 176  
3 TA223 Anh văn 3 (khối Kinh tế) 5 4 191  
4 TA224 Anh văn 3 (khối KT-CN) 5 4 155  
5 TA227 Anh văn 5 (khối Kinh tế) 5 4 120  
6 TN120 Calculus 1 (TH) 6 4 69  
7 TN114 Giải tích 1 (XD, NL) 6 4 111  
8 TN115 Giải tích 2 (XD, NL) 5 4 168  
9

HH101

HH102

HH106

Hóa đại cương (XD)

Hóa đại cương A1 (MT)

Hóa đại cương (SH, NL)

553 443 184

ghép

10 HN156 Hình họa 1 (Kiến trúc) 3 3 40

 

11 AR03A Hình hoạ XD HK 2-2 (XD) 3 3 77

 

12 KT102 Kinh tế vi mô 4 4 184

 

13

TN204

TN205 

Lý thuyết xác suất & thống kê toán (FB,QT,XD,KT,CO,SH,NL)

Lý thuyết xác suất & hống kê toán (DL, MT)

43 33 29851

ghép

 
14 HN121  Marketing căn bản 3 3 238

 

15 TR105  Những NLCB của CN Mác - LêNin 1 3 3 148

 

16 KT028  Nguyên lý kế toán 4 4 238

 

17 TH109,110 Tin học đại cương 4,5 4 420

 

18 TN110 Toán cao cấp C1 4 3 619

 

19 TN123 Toán cao cấp 1 (Môi trường) 3 3 94

 

20 VL101,110 Vật lý đại cương A1 (XD, TH, NL, MT) 4 4 374

 

21 VL109 Vật lý đại cương 1 (SH) 3 3 134

 

 

2.2   Các học phần tổ chức đợt 2  (dự kiến học từ 21/7/2014)

TT

Mã Học phần

Tên Học phần

Số ĐVHT thiết kế

Số ĐVHT 
học lại

Số SV
chưa đạt

Ghi chú

1

TA121

Anh văn 2 (khối Kinh tế)

5

4

116

 

2

TA122

Anh văn 2 (khối KT-CN)

5

4

133

 

3

TA226

Anh văn 4 (khối Kinh tế)

5

4

90

 

4

TA225

Anh văn 4 (khối KT-CN)

5

4

91

 

5

TA229

Anh văn 6 (khối Kinh tế)

4

4

66

 

6

TN121

Calculus 2

5

4

51

 

7

TN116

Đại số (XD, NL)

4

3

40

 

8

TR107

Đường lối cách mạng của Đảng

5

4

72

 

9

KT202

Kinh tế vĩ mô (NLKT1)

4

4

177

 

10

TR106

 Những NLCB của CN Mác - LêNin 2

5

4

198

 

11

TN208

Toán cao cấp C2

2

2

219

 

12

XH059

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

3

141

 

13

VL102,206

Vật lý đại cương A2 (MT, TH,  XD, NL)

3

3

95

 

 

3.  LỊCH HỌC

  • Thời khóa biểu chi tiết được gửi về các Khoa và niêm yết tại bảng tin Phòng Đào tạo và trên website của Trường (www.vanlanguni.edu.vn) trước 30/6/2014 (đối với môn tổ chức đợt 1), trước 18/7/2014 (đối với các môn tổ chức đợt 2)

  • Ngoài ra, các thông tin về học kỳ hè sẽ được đăng tải trên website của Trường tại trang thông tin đào tạo.

4.  HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

  • Nhà trường tổ chức cho sinh viên khoá 19 học Giáo dục quốc phòng từ ngày 30/6/2014 đến ngày 20/7/2014 tại Trường Đại học Trần Đại Nghĩa (Trường Sỹ quan kỹ thuật quân sự Vin - hem pich), địa chỉ: 189 Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh.

  • Lịch huấn luyện chi tiết sẽ được gửi về các Khoa trước khi bắt đầu đợt học 1 tuần.

 Kính đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

Trân trọng.                                                                                               

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng  6  năm 2014     

  

                        HIỆU TRƯỞNG DUYỆT                                                          TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO                        

                    (đã ký)                                                                                       (đã ký)                           

TS. Nguyễn Dũng                                                                     ThS. Võ Văn Tuấn    

 

Nơi nhận:

Như trên

Ban KHCB

Phòng Kế toán

TT thông tin

TTKTTH

Các phòng PVHĐ

Lưu P.Hành chính