căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Kế hoạch tổ chức học kỳ hè

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2015 – 2016

[CÁC HỌC PHẦN DO PHÒNG ĐÀO TẠO TỔ CHỨC]

Khoa KTKT thông báo cho sinh viên đăng ký học lại các học phần do phòng Đào tạo tổ chức như sau:

1.     CÁC HỌC PHẦN MỞ LỚP VÀ THỜI GIAN HỌC

Bảng 1: Các học phần đợt 1 – thời gian học: 20/6/2016 à 16/7/2016

TT

Học phần

Tên học phần mở lớp

Số đvht thiết kế

Số đvht
học lại

Ghi chú

1

TA223

 Anh văn 3 (khối Kinh tế)

5

4

185

2

TA227

 Anh văn 5 (khối Kinh tế)

5

4

72

3

TN204

TN205

 Lý thuyết xác suất & thống kê toán

 [khóa 20 trở về trước]

4

3

3

3

337

4

HN121

HN324

 Marketing căn bản (PR)

 Marketing căn bản

3

3

64

236

5

KT028

 Nguyên lý kế toán

4

4

331

6

TH109

H0080

 Tin học đại cương

 [khóa 20 trở về trước]

4
3

4
3

461

27

7

TN110

 Toán cao cấp C1 [khóa 20 về trước]

 Toán cao cấp C1 [Kiến trúc]

4

3

252

 

Bảng 2: Các học phần đợt 2 – thời gian học: 18/7/2016 à 13/8/2016

TT

Học phần

Tên học phần mở lớp

Số đvht thiết kế

Số đvht
học lại

Ghi chú

1

TA119

 Anh văn 1 (khối Kinh tế)

5

4

174

2

TA121

 Anh văn 2 (khối Kinh tế)

5

4

106

3

TA226

 Anh văn 4 (khối Kinh tế)

5

4

69

4

TA229

 Anh văn 6 (khối Kinh tế)

4

4

51

5

TR107

Đường lối cách mạng của Đảng

5

4

122

6

KT202

Kinh tế vĩ mô (NLKT1)

4

4

141

7

TN204

TN205

Lý thuyết xác suất & thống kê toán

[khóa 21]

4

3

3

3

 

8

TR105

 Những NLCB CN Mác - LêNin 1

3

3

344

9

TR106

 Những NLCB CN Mác - LêNin 2

5

4

324

10

TN110

Toán cao cấp C1

[khóa 21 các khoa cơ sở 2]

4

3

600

11

TN208

Toán cao cấp C2

2

2

305

12

TH109

H0080

Tin học đại cương [khóa 21]

4
3

4
3

138

13

XH059

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

3

87

 2.     THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ HỌC PHÍ HỌC LẠI

Thời gian và địa điểm đăng ký

Sinh viên đăng ký tại Phòng Đào tạo cơ sở 1 (45 Nguyễn Khắc Nhu), theo 2 đợt sau:

-   Các học phần đợt 1 đăng ký: 3/6/2016 à 15/6/2016

-   Các học phần đợt 2 đăng ký: 3/6/2016 à 10/7/2016

Lưu ý chọn Thời khóa biểu môn học trước khi đăng ký để không trùng lịch học.

Học phí học lại

-    Học phần lý thuyết: 170.000 đồng/1đvht,

-    Học phần thực hành: 190.000 đồng/1đvht

 

                   Xem thời khóa biểu tại đây

 

 Theo PĐT