căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Kế hoạch thi “Các môn lý luận chính trị”

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Số :  14 /VL - ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi tốt nghiệp “Các môn lý luận chính trị” năm học 2016 - 2017

Kính gửi :  Quý Thầy, Cô - Trưởng các Khoa

      Căn cứ Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2016 - 2017; Phòng Đào tạo và Khoa Khoa học cơ bản tổ chức thi Tốt nghiệp “Các môn lý luận chính trị” cho sinh viên K18A và sinh viên khóa 19 (trừ K19A), theo lịch trình sau:

1.          Hướng dẫn ôn tập:

Ngày ôn tập19/2/2017 (Chủ Nhật)

Địa điểm: Sinh viên ôn tập tập trung tại cơ sở 2 (233A Phan Văn Trị Q. Bình Thạnh), theo lịch chi tiết:

THỜI GIAN

KHOA

PHÒNG

SỐ SV

07h00 – 09h20

CN Sinh học, CN Môi trường

C601

263

Kế toán, Quan hệ công chúng

C609

256

09h30 – 11h50

Ngoại ngữ, Xây dựng

C601

277

Tài chính – Ngân hàng, Thương mại

C609

244

13h00 – 15h20

CN Thông tin, Kỹ thuật nhiệt, Du lịch

C601

276

Mỹ thuật công nghiệp

C609

208

15h30 – 17h50

Kiến trúc (K18A01 và K18A02)

C601

257

Quản trị kinh doanh, Kiến trúc (K18A03)

C609

233

 

2.           Tổ chức thi:

-         Ngày thi:26/2/2017(Chủ nhật), lịch thi chi tiết sẽ gửi về các Khoa trước ngày ôn tập.

-        Cấu trúc đề thi: Đề thi tổng hợp (tương đương 4 đơn vị học trình), bao gồm tổng hợp khối kiến thức của 3 học phần:

  • Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêNin
  • Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
  • Tư tưởng Hồ Chí Minh

-         Hình thức thi: Trắc nghiệm (trọng số 70%) và tự luận (trọng số 30%)

Phần trắc nghiệm: Là tổng hợp kiến thức của 3 học phần trên (có nội dung ôn tập cụ thể gửi kèm thông báo này).

Phần tự luận: Từ những kiến thức được học, sinh viên liên hệ với thực tiễn Việt Nam và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống để xác định vai trò, trách nhiệm của mình đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

-       Thời gian thi: 90 phút; trong đó phần thi tự luận 35 phút, phần thi trắc nghiệm 55 phút.

3.        Về đăng ký thi lại đối với sinh viên các khóa trước:

-       Sinh viên từ K18 trở về trước (trừ K18A) đăng ký thi lại từ 13/2/2017 đến 18/2/2017 tại Phòng Đào tạo (45 Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1) và tham dự ôn tập theo lịch trên.

-       Lệ phí thi lại: 300.000 đồng.

Kính đề nghị các Khoa triển khai kế hoạch này tới sinh viên để thực hiện.

Trân trọng.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng  01  năm 2017

PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

 

 

PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu

 

 

 

Bùi Vân Thiện


Nơi nhận :

- Như trên                                                                                                                                                             

- Ban Giám hiệu (để báo cáo)                                                                                                             

- Khoa KHCB, Phòng PVHĐ1, PVHĐ2, TTTT-TV

- Lưu P.Đào tạo và P.Hành chính