căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Đăng ký học lại, học vượt học kỳ 2

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v: đăng ký học lại, học vượt học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

 

       Căn cứ theo thông báo số 01/VL-ĐT ngày 13/02/2017 của trường, khoa Kế toán – Kiểm toán thông báo việc tổ chức học lại, học vượt học kỳ 2 năm học 2016–2017 như sau:

1.     Thời gian đăng ký:  từ 13/02/2017 đến 04/03/2017
2.     Địa điểm:

Đăng ký tại Phòng Đào tạo, đóng tiền học phí tại phòng Kế toán, cơ sở 1, 45 Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1, TP.HCM.