căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Đăng ký học lại học kỳ I năm học 2014-2015

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Số : 409/2014/VL-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

  

THÔNG BÁO

V/v: đăng ký học lại, học vượt một số học phần

thuộc chương trình giảng dạy học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

Kính gửi : Ban chủ nhiệm các Khoa

Theo kế hoạch học tập năm học 2014-2015, Phòng Đào tạo thông báo về việc tổ chức cho sinh viên đăng ký học lại, học vượt một số học phần thuộc chương trình giảng dạy học kỳ 1 như sau:

1. Thời gian đăng ký:

Từ ngày 10/9/2014 đến hết ngày 26/9/2014.

Đối với các học phần thuộc chương trình giảng dạy của Khóa 20: đăng ký từ 16/9/2014 đến hết ngày 30/9/2014.

2. Địa điểm:

Đăng ký học lại tại Phòng Đào tạo, đóng tiền học phí tại phòng Kế toán, cơ sở 1, 45 Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1, Tp.HCM.

3. Một số lưu ý:

Sinh viên từ năm thứ 2 có điểm trung bình chung học tập của năm học liền kề đạt 6,50 trở lên được đăng ký học vượt một số học phần. Các khoa hướng dẫn sinh viên có nguyện vọng học vượt làm thủ tục đăng ký, đảm bảo hội đủ các điều kiện học vượt theo quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo.

Sinh viên học lại, học vượt tham gia lớp học và tham dự các kỳ thi, kiểm tra tại khoa có học phần đăng ký; không đăng ký học lại, học vượt trùng lịch học chính khóa.

Trường hợp xin chuyển học phần học lại, học vượt sang Khoa khác, sinh viên liên hệ trực tiếp với Phòng Đào tạo cơ sở 1 để được chuyển lịch học.

Kính đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên biết để thực hiện. 

Trân trọng.

                                                                                                                       TP.Hồ Chí Minh, ngày  6  tháng 9  năm 2014

                                                                                                                                            TL.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                      TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nơi nhận :                                                                                              

- Như trên                                                                                                                                      (đã ký)            

- Phòng Kế toán, TTTT, TTKTTH

- Lưu Văn thư & P.Đào tạo                                                                                                  ThS. VÕ VĂN TUẤN