căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Giới thiệu IFRS vào chương trình đạo tạo ngành kế toán của các trường ĐH VN

Nguồn:

Trích từ Kỷ yếu Hội thảo “IFRS - Cơ hội và thách thức khi áp dụng tại Việt Nam”, do Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổ chức tại Hà nội - TP. Hồ Chí Minh tháng 12/2016. Số ISBN: 978-604-79-1528-6