căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Kế hoạch đào tạo khóa 20 năm học 2014 - 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

Số 25-2014/VL-KTKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  TPHCM, ngày 22 tháng 7 năm 2014

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO KHOÁ 20 NĂM HỌC 2014-2015 

(Thiết kế học cuốn chiếu 4 giai đoạn)

I.  HỌC KỲ 1:

Gồm 25 tuần, trong đó có 3 tuần nghỉ Tết ÂL, còn lại 22 tuần, chia làm 2 giai đoạn:

1 -  Giai đoạn 1:

Gồm 11 tuần (trong đó: 1 tuần tuyển sinh, 8 tuần thực học, 2 tuần thi). Bắt đầu học từ tuần thứ 2 và kết thúc vào tuần thứ 9. Tuần 10, 11 thi kết thúc học phần.

  • Các môn học: 4 môn

1. Tin học đại cương – 4 đvht

2. Toán C1 – 4 đvht

3. Những NLCB của chủ nghĩa Mac-Lenin 1 – 3 đvht

4. Anh văn 1 – 5 đvht

  • Phân bổ thời gian: 28 tiết/tuần, chia thành 8 buổi

2 -  Giai đoạn 2:

Gồm 11 tuần (trong đó: 8 tuần thực học, 2 tuần thi). Bắt đầu học từ tuần thứ 12 và kết thúc vào tuần thứ 19. Tuần 20, 21 thi kết thúc học phần.

  • Các môn học: 4 môn

1. Pháp luật đại cương – 3 đvht

2. Quản trị học – 3 đvht

3. Toán C2 – 2 đvht

4. Toán kinh tế – 3 đvht

5. Anh văn 1 – 5 đvht

  • Phân bổ thời gian: 28 tiết/tuần, chia thành 10 buổi

Ghi chú: Đối với môn Anh văn không thực hiện phương án cuốn chiếu vì học Anh văn cần có thời gian để thẩm thấu kiến thức và rèn luyện kỹ năng. Do đó Anh văn học theo tiến độ chung của nhà trường.

II.     HỌC KỲ 2:

Gồm 26 tuần, trong đó có 5 tuần học kỳ hè, còn lại 21 tuần, chia làm 2 giai đoạn:

1 -  Giai đoạn 1:

Gồm 10 tuần (trong đó: 1 tuần nghỉ Lễ kỷ niệm 20, 8 tuần thực học, 2 tuần thi). Bắt đầu học từ tuần 26 và kết thúc vào tuần thứ 33. Tuần 34, 35 thi kết thúc học phần.

  • Các môn học: 3 môn

1. Xác suất thống kê – 4 đvht

2. Những NLCB của chủ nghĩa Mac-Lenin 2 – 5 đvht

3. Anh văn 2 – 5 đvht

4. Phân bổ thời gian: 17 tiết/tuần, chia thành 6 buổi

2 -  Giai đoạn 2:

Gồm 09 tuần (trong đó: 5 tuần thực học, 1 tuần thi, 3 tuần học GDQP). Bắt đầu học từ tuần 36 và kết thúc vào tuần thứ 40. Tuần 41 thi kết thúc học phần. Tuần 42-44 học GDQP.

  • Các môn học: 3 môn

1. Marketing căn bản  – 4 đvht

2. Kinh tế vi mô  – 4 đvht

3. Anh văn 2 – 5 đvht

4. Giáo dục quốc phòng – 3 tuần

  •  Phân bổ thời gian: 26 tiết/tuần, chia thành 6 buổi

Ghi chú: Đối với môn Anh văn không thực hiện phương án cuốn chiếu vì học Anh văn cần có thời gian để thẩm thấu kiến thức và rèn luyện kỹ năng. Do đó Anh văn học theo tiến độ chung của nhà trường.

III.  XỬ LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP:

Tuần 52                          

 

                                                                                                                                                                  

TRƯỞNG KHOA

 

 

TS. NGUYỄN CỬU ĐỈNH