căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Kế hoạch đào tạo khóa 19 năm học 2014 - 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

Số 25-2014/VL-KTKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  TPHCM, ngày 22 tháng 7 năm 2014

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO KHOÁ 19 NĂM HỌC 2014-2015 

(Thiết kế học cuốn chiếu 4 giai đoạn)

I.       HỌC KỲ 1:

Gồm 26 tuần, trong đó có 3 tuần nghỉ Tết ÂL, còn lại 22, chia làm 2 giai đoạn:

1 - Giai đoạn 1:

Gồm 10 tuần (trong đó: 8 tuần thực học, 2 tuần thi). Bắt đầu học từ tuần thứ 1 và kết thúc vào tuần thứ 8. Tuần 09, 10 thi kết thúc học phần.

  • Các môn học: 4 môn

1. Kinh tế vĩ mô – 4 đvht

2. Nguyên lý kế toán – 4 đvht

3. Tài chính tiền tệ – 4 đvht

4. Anh văn HK3 – 5 đvht

  • Phân bổ thời gian: 28 tiết/tuần, chia thành 8 buổi

2 - Giai đoạn 2:

Gồm 10 tuần (trong đó: 8 tuần thực học, 2 tuần thi). Bắt đầu học từ tuần thứ 11 và kết thúc vào tuần thứ 18. Tuần 19, 20 thi kết thúc học phần.

  • Các môn học: 4 môn

1. Tư tưởng HCM – 3 đvht

2. Kế toán tài chính 1 – 3 đvht

3. Nguyên lý thống kê kinh tế –4 đvht­

4. Anh văn HK3 – 5 đvht

  • Phân bổ thời gian: 24 tiết/tuần, chia thành 8 buổi

Ghi chú: Đối với môn Anh văn không thực hiện phương án cuốn chiếu vì học Anh văn cần có thời gian để thẩm thấu kiến thức và rèn luyện kỹ năng. Do đó Anh văn học theo tiến độ chung của nhà trường.

II.      HỌC KỲ 2:

Gồm 26 tuần, trong đó có 5 tuần học kỳ hè, còn lại 21 tuần, chia làm 2 giai đoạn:

1 -  Giai đoạn 1:

Gồm 10 tuần (trong đó: 8 tuần thực học, 2 tuần thi). Bắt đầu học từ tuần 26 và kết thúc vào tuần thứ 33. Tuần 34,35 thi kết thúc học phần.

  • Các môn học: 4 môn

1. Đường lối CM của Đảng CSVN – 5 đvht

2. Tài chính doanh nghiệp 1 – 4 đvht

3. Kế toán tài chính 2 ­– 3 đvht

4. Anh văn HK 4 ­– 5 đvht

  • Phân bổ thời gian: 28 tiết/tuần, chia thành 8 buổi

2 -  Giai đoạn 2:

Gồm 10 tuần (trong đó: 8 tuần thực học, 2 tuần thi). Bắt đầu học từ tuần 36 và kết thúc vào tuần thứ 43. Tuần 44-45 thi kết thúc học phần.

  • Các môn học: 4 môn

1. Kinh tế lượng – 3 đvht

2. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – 3 đvht

3. Kế toán chi phí – 3 đvht

4. Anh văn HK 4 ­– 5 đvht

  • Phân bổ thời gian: 28 tiết/tuần, chia thành 8 buổi

Ghi chú: Đối với môn Anh văn không thực hiện phương án cuốn chiếu vì học Anh văn cần có thời gian để thẩm thấu kiến thức và rèn luyện kỹ năng. Do đó Anh văn học theo tiến độ chung của nhà trường.

III.   XỬ LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP:

Tuần 52     

                                                                                                                                                                

TRƯỞNG KHOA

 

 

TS. NGUYỄN CỬU ĐỈNH