căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Kế hoạch đào tạo khóa 18 năm học 2014 - 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA  KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

Số 25-2014/VL-KTKT   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  TPHCM, ngày 22 tháng 7 năm 2014

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO KHOÁ 18 NĂM HỌC 2014-2015

I-        HỌC KỲ 1

-   Tuần 1 – 15 (08/9/14 – 21/12/14):           thực học học kỳ 1

-   Tuần 16 – 19 (22/12/14 – 18/01/15):       thi lần 1 học kỳ 1

-   Tuần 20 – 22 (19/01/15 – 08/02/15):       thi lần 2 học kỳ 1

Chương trình đào tạo LCCI: dự kiến tổ chức học level 1,2 từ tháng 10/2014

II-    HỌC KỲ 2

-   Tuần 20 –  22 (19/01/15 – 08/02/15):      bắt đầu thực học học kỳ 2

-   Tuần 19 – 22 (19/01/15– 08/02/15):        Học và thi môn Ứng dụng excel trong kế toán

-   Tuần 23 – 25 (09/2/15 – 01/3/15):           nghỉ Tết Nguyên đán

-   Tuần 26 – 37(02/3/12–24/5/15):              thực học học kỳ 2

-   Tuần 38 – 41 (25/5/15 – 21/6/15):           thi lần 1 học kỳ 2

-   Tuần 42 – 44 (22/6/15 – 05/7/15):           thi lần 2 học kỳ 2

III-  HỌC KỲ HÈ

1.      Học trả nợ: Để chuẩn bị cho học kỳ hè, sinh viên còn nợ môn, muốn học trả nợ trong học kỳ hè, yêu cầu đăng ký tên tại VPK để Khoa lập kế hoạch.

-  Tuần 35 – 36 (04/5/15 – 10/5/15):           Đăng ký học trả nợ đối với những môn thuộc chương trình học kỳ 1

-  Tuần 43 - 44(29/6/15 – 05/7/15):             Đăng ký học trả nợ đối với những môn thuộc chương trình học kỳ 2.

2.      Học trước chương trình: duy trì học kỳ hè

-    Tuần 42 – 46 (22/6/15 – 26/7/15):         Học trước 2 môn thuộc chương trình học kỳ 1 (2015-2016)

3.      Chương trình đào tạo LCCI: như thông lệ, từ tháng 3 Khoa sẽ triển khai level 3.

-   Tháng 3/2015:                                     đăng ký học

-   Tháng 4/2015:                                     bắt đầu học

-   Tháng 10/2015:                                    thi lấy chứng chỉ.

IV- XỬ LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Tuần 52 (31/8/15 – 05/9/15):   Sinh viên thuộc diện Tạm ngừng học và Buộc thôi học liên hệ làm thủ tục tại VP khoa.

 

 

                                                                                            

                                                                                                                                                    

TRƯỞNG  KHOA

 

TS. NGUYỄN CỬU ĐỈNH