căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Kế hoạch đào tạo khóa 17 năm học 2014 - 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA  KẾ TOÁN KIỂM TOÁN  

Số 25-2014/VL-KTKT

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  TPHCM, ngày 22 tháng 7 năm 2014

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO KHOÁ 17 NĂM HỌC 2014-2015

 

I-        HỌC KỲ 1

-  Tuần 1 – 15 (08/9/14 – 21/12/14):          thực học học kỳ 1

-  Tuần 16 – 19 (22/12/14 – 18/01/15):       thi lần 1 học kỳ 1

-  Tuần 20 - 22 (19/01/15 – 08/02/15):        thi lần 2 học kỳ 1

  • Học trả nợ

Trong học kỳ này, nếu được Nhà trường cho phép, Khoa sẽ tổ chức cho sinh viên học trả nợ các môn không có trong thời khóa biểu chính khóa của học kỳ 1 (14-15). Yêu cầu sinh viên nào muốn học trả nợ phải đăng ký tên cho Khoa để Khoa sắp xếp tổ chức.

-   Thời gian đăng ký:    tuần 4 – 5 (29/9/14 - 05/10/14)

-   Thời gian học:           dự kiến bắt đầu từ tuần 6 (06/10/14)

II-    HỌC KỲ 2

-   Tuần 20 – 22 (19/01/15 – 08/02/15):       bắt đầu thực học học kỳ 2 (Mô phỏng 2)

-   Tuần 22 (02/02/15 – 08/02/15):               thi học kỳ 2

-   Tuần 23 – 25 (09/2/15 – 01/3/15):           nghỉ Tết Nguyên đán

1-     Thực tập tốt nghiệp

-  Do đặc thù của chương trình đào tạo của khoa Kế toán - Kiểm toán là giúp sinh viên thực tập ngay tại trường trên mô hình DN thực tế thu nhỏ, do đó sinh viên học và thực tập Mô phỏng Kế toán tại phòng mô phỏng, không bắt buộc đi thực tập tại đơn vị thực tế.

-  Sinh viên có thể đăng ký đi thực tế để thử việc tùy ý. Sinh viên có nhu cầu đi thực tập tại doanh nghiệp, liên hệ với VP khoa để lấy giấy giới thiệu và tự liên hệ nơi thực tập. Sinh viên tùy ý lựa chọn thời gian thực tập sao cho không trùng với lịch học tập ở trường.

2-     Thi tốt nghiệp

-  Điều kiện để được dự thi tốt nghiệp là không còn nợ bất cứ học phần nào.

-  Điểm thi tốt nghiệp được tính 10 ĐVHT.

-  Sinh viên tự ôn thi tốt nghiệp từ 09/02/2015 - 07/03/15. Khoa sẽ bố trí 2 buổi ôn thi tập trung trên lớp, buổi 1 trước khi nghỉ Tết ÂL, buổi 2 trước khi thi tốt nghiệp 1 tuần.

-  Thời gian thi tốt nghiệp: Ngoài đợt thi cố định vào tháng 6 hàng năm, Khoa sẽ tổ chức thêm đợt thi vào tháng 3 để tạo điều kiện cho những sinh viên không còn nợ môn và đã hoàn tất chương trình học được thi tốt nghiệp sớm để sinh viên yên tâm xin việc sớm. Tuy nhiên, sinh viên thi đạt đợt 1 vẫn phải chờ đến tháng 6, Trường tổ chức Lễ tốt nghiệp chung toàn trường mới được nhận bằng.

Kỳ thi đợt 1: 08/3/2015;               Kỳ thi đợt 2: 07/6/2015

-  Môn thi tốt nghiệp:

Thi môn tổng hợp, hình thức thi trắc nghiệm, thời gian 150 phút, gồm 2 phần kiến thức:

    • Phần Cơ sở ngành:        Nguyên lý kế toán
    • Phần Chuyên ngành:     Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Kế toán chi phí

-  Phúc khảo Môn thi tốt nghiệp: Sinh viên liên hệ với cô Hoa để nộp đơn xin phúc khảo. Thời gian nộp đơn, đóng tiền xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp là 1 tuần sau khi khoa công bố điểm thi tốt nghiệp.

3-     Điều kiện công nhận tốt nghiệp

-  Sinh viên không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

-  Không có môn nợ;

-  Có đủ hồ sơ sinh viên theo yêu cầu khi nhập học và có đủ 02 chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng và chứng chỉ Giáo dục Thể chất.

4-     Viết khóa luận và bảo vệ khóa luận

-  Tuần 10 (10/11/14 – 16/11/14):    công bố danh sách sinh viên được viết khóa luận.

-  Điều kiện viết khóa luận: Khoa sẽ chọn 10% sinh viên có điểm trung bình tích lũy đến học kỳ 6 trên 7,00 để viết khóa luận tốt nghiệp. Tuy nhiên, nếu sau học kỳ 7, sinh viên có phát sinh môn nợ thì không được viết khóa luận nữa.

-  Thời gian đi thực tế: Sinh viên đủ điều kiện viết khoá luận tốt nghiệp phải liên hệ với các đơn vị thực tế để xin số liệu. Thời gian đi thực tế tùy theo nhu cầu của sinh viên, có thể bắt đầu ngay từ tháng 12/2014.

-  Thời gian thực hiện khóa luận:

  • Tuần 14 (08/12/14 – 14/12/14):         Nhận thông tin về GV hướng dẫn
  • Tuần 15(15/12/14–21/21/14):            Nộp đề cương khóa luận tốt nghiệp
  • Tuần 22 (02/2/15 – 09/02/15):           Đánh giá tiến độ giai đoạn 1, chuyển sv không đạt sang thi tốt nghiệp.
  • Tuần 35 (04/5/15 - 10/5/15):              Nộp khóa luận
  • Tuần 36 (11/5/15 - 17/5/15):              Bảo vệ khóa luận

-  Khoá luận tốt nghiệp (không dưới 50 trang) phải được bảo vệ trước hội đồng.

-  Khóa luận tốt nghiệp được tính 10 ĐVHT.

5-     Điều kiện được nhận Bằng tốt nghiệp

-  Sinh viên đủ điều kiện được xét tốt nghiệp

-  Sinh viên không còn nợ bất cứ tài sản gì của Trường như học phí, tiền vay, sách, áo,..

6-     Lễ Tốt nghiệp: dự kiến tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp vào ngày 27,28/6/2015.

7-     Học trả nợ

Trong học kỳ này, nếu được Nhà trường cho phép, Khoa sẽ tổ chức cho sinh viên học trả nợ các môn không có trong thời khóa biểu chính khóa của học kỳ 2 (14-15). Yêu cầu sinh viên nào muốn học trả nợ phải đăng ký tên cho Khoa để Khoa sắp xếp tổ chức.

-  Thời gian đăng ký:    tuần 26 (02/3/15 – 08/3/15)

-  Thời gian học:           bắt đầu từ tuần 28 (16/3/15)

 

 

                                                                                                                                                                           

TRƯỞNG  KHOA

 

 

 

TS. NGUYỄN CỬU ĐỈNH