căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Đề cương chi tiết các học phần ngành Kế toán-Khoá 25

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

DANH MỤC ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KHÓA 25 NGÀNH KẾ TOÁN

 NIÊN KHÓA 2019-2023

 

STT

NỘI DUNG

Nơi ban hành

Thời gian

1

Triết học Mác Lê Nin (Marxist - Leninnist Philosophy)

KHCB

13/09/2019

2

Kinh tế chính trị Mác Lê Nin (Marxist - Leninnist Political economy)

KHCB

13/09/2019

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học (Science socialism)

KHCB

13/09/2019

4

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (History of The Communist  Party of VietNam)

KHCB

13/09/2019

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh Thought)

KHCB

13/09/2019

6

Pháp luật đại cương (Foundation of Law)

KHCB

13/09/2019

7

Luật kinh tế (Economic Law)

Khoa Luật

13/09/2019

8

Giáo dục quốc phòng (Military Training)

KHCB

13/09/2019

9

Giáo dục thể chất 1, 2 (Physical Training)

KHCB

13/09/2019

10

Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh (Business Communication Skills)

K.KTKT

13/09/2019

11

Tư duy phản biện (Critical Thinking)

K.KTKT

13/09/2019

12

Tin học căn bản (Information Basis)

KHCB

13/09/2019

13

Anh văn 1 (English 1)

Ngoại ngữ

13/09/2019

14

Anh văn 2 (English 2)

Ngoại ngữ

13/09/2019

15

Anh văn 3 (English 3)

Ngoại ngữ

13/09/2019

16

Anh văn 4 (English 4)

Ngoại ngữ

13/09/2019

17

Kinh tế vi mô (Microeconomics)

KHCB

13/09/2019

18

Kinh tế vĩ mô (Macroeconomics)

KHCB

13/09/2019

19

Marketing căn bản (Principles of Marketing)

Thương mại

13/09/2019

20

Thuế (Taxation)

K.KTKT

13/09/2019

21

Thống kê ứng dụng trong  kinh tế và kinh doanh (Applied Statistics for Economics and Business)

KHCB

13/09/2019

22

Kinh tế lượng ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh (Applied Econometrics for Economics and Business)

KHCB

13/09/2019

23

Toán cao cấp ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh 1 (Applied Mathematics for Economics and Business)

KHCB

13/09/2019

24

Toán cao cấp ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh 2 (Applied Mathematics for Economics and Business)

KHCB

13/09/2019

25

Nguyên lý kế toán (Fundamental Accounting Principles)

KHCB

13/09/2019

26

Nền tảng kế toán 1 (ACCA-FA) (Foundation in Accountancy - Financial Accounting)

K.KTKT

13/09/2019

27

Nền tảng kế toán 2 (ACCA-MA) (Foundation in Accountancy - Management Accounting)

K.KTKT

13/09/2019

28

F1- Kế toán trong kinh doanh 1 (ACCA) (F1- Accountant in Business 1)

K.KTKT

13/09/2019

29

F1- Kế toán trong kinh doanh 2 (ACCA) (F1- Accountant in Business 2)

K.KTKT

13/09/2019

30

Thị trường tài chính & Các định chế tài chính (Financial Markets & Institutions)

K.TCNH

13/09/2019

31

Tài chính doanh nghiệp (Corporate Finance)

K.TCNH

13/09/2019

32

Ngân hàng thương mại (Commercial Banking)

K.TCNH

13/09/2019

33

Phân tích báo cáo tài chính (Financial Statement Analysis)

K.TCNH

13/09/2019

34

Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán (Securities Trading)

K.TCNH

13/09/2019

35

Nghiên cứu khoa học (Research)

K.KTKT

13/09/2019

36

Kế toán tài chính 1 (Financial Accounting 1)

K.KTKT

13/09/2019

37

Kế toán tài chính 2 (Financial Accounting 2)

K.KTKT

13/09/2019

38

Kế toán đầu tư và huy động vốn (Accounting for Investment and Capital Mobilization)

K.KTKT

13/09/2019

39

Kế toán thuế và lập báo cáo tài chính (Accounting for Taxation and Financial Statement)

K.KTKT

13/09/2019

40

Hệ thống thông tin kế toán (Accounting Information System)

K.KTKT

13/09/2019

41

Sổ sách kế toán (Practical Book-keeping)

K.KTKT

13/09/2019

42

MS-Excel trong kế toán (MS-Excel in Accountancy)

K.KTKT

13/09/2019

43

Phần mềm trong kế toán (Applied Softwares in Accountancy)

K.KTKT

13/09/2019

44

F2- Kế toán quản trị 1 (ACCA) (F2-Management Accounting)

K.KTKT

13/09/2019

45

F2- Kế toán quản trị 2 (ACCA) (F2-Management Accounting)

K.KTKT

13/09/2019

46

F3- Kế toán tài chính 1 (ACCA) (F3-Financial Accounting 1)

K.KTKT

13/09/2019

47

F3- Kế toán tài chính 2 (ACCA) (F3-Financial Accounting 2)

K.KTKT

13/09/2019

48

Kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo (Audit and Assurance)

K.KTKT

13/09/2019

49

Quản trị chi phí (Cost Management)

K.TCNH

13/09/2019

50

Kế toán Mỹ (American Accounting)

K.KTKT

13/09/2019

51

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)

K.KTKT

13/09/2019

52

Kiểm toán phần hành (Practical Auditing Manual)

K.KTKT

13/09/2019

53

Kiểm toán nội bộ (Internal Audit)

K.KTKT

13/09/2019

54

Mô phỏng hoạt động kế toán doanh nghiệp (Accounting Simulation)

K.KTKT

13/09/2019

55

Mô phỏng báo cáo thuế (Tax Reports Simulation)

K.KTKT

13/09/2019

56

Khoá luận tốt nghiệp (Graduation Thesis)

K.KTKT

13/09/2019

57

Phân tích định lượng trong tài chính - kế toán (Quantitative Analysis for Finance and Accounting)

K.TCNH

13/09/2019

58

Dự án (Project)

K.KTKT

13/09/2019

59

Chuyên đề Kỹ năng viết CV và Phỏng vấn

K.KTKT

13/09/2019

60

Chuyên đề Môi trường và Con người

K.KTKT

13/09/2019

61

Chuyên đề Nhập môn nghề nghiệp Tài chính Kế toán

K.KTKT

13/09/2019

62

Chuyên đề Xã hội - Văn hóa (văn hóa, xã hội, thể thao, kinh doanh tự chọn) (Seminar Culture, Society, Sports, Business electives)

K.KTKT

13/09/2019