căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Chuẩn đầu ra ngành kế toán NH 2020-2021

 

Phân loại

Kết quả học tập mong đợi của chương trình (PLOs)

Tiêu chí thể hiện kết quả học tập mong đợi (PPC)

Kiến thức

PLO1: Áp dụng kiến thức toán, thống kê, chính trị, pháp luật và kinh tế vào lĩnh vực kế toán

1.1 Áp dụng kiến thức toán và thống kê vào lĩnh vực kế toán

1.2 Áp dụng kiến thức chính trị và pháp luật vào lĩnh vực kế toán

1.3 Áp dụng kiến thức về kinh tế vào lĩnh vực kế toán

PLO 2: Áp dụng các nguyên tắc kế toán và các quy định hiện hành (GAAP, VAS, IFRS*) vào việc ghi chép, xử lý, và lập báo cáo kế toán đáp ứng nhu cầu về thông tin của các bên liên quan

2.1 Thu thập thông tin các hoạt động kinh tế phát sinh trong  tổ chức

2.2 Xử lý thông tin trên cơ sở vận dụng các nguyên tắc và quy định hiện hành

2.3 Lập báo cáo kế toán theo các nguyên tắc và quy định hiện hành

2.4 Đánh giá mức độ tuân thủ chế độ kế toán, kiểm toán hiện hành

PLO3: Đánh giá hoạt động sản xuất, kinh doanh dựa trên thông tin kế toán, phục vụ ra quyết định của các bên liên quan

3.1 Phân tích thông tin tài chính, kế toán

3.2 Trình bày thông tin đầy đủ và minh bạch để hỗ trợ cho việc ra quyết định của các bên liên quan

Kỹ năng

PLO4: Làm việc nhóm hiệu quả cả trong vai trò là thành viên hay là người lãnh đạo trong nhóm

4.1 Lập kế hoạch làm việc của nhóm một cách khoa học

4.2 Phối hợp làm việc với nhóm một cách hiệu quả

PLO5: Giao tiếp đa phương tiện hiệu quả với các bên liên quan; Đạt trình độ tiếng Anh theo qui định của Bộ GD&ĐT

5.1 Giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan bằng cách sử dụng các phương pháp viết, lời nói, số, thống kê, đồ thị và hình ảnh phù hợp và đa dạng

5.2 Sử dụng tiếng Anh đạt trình độ B1

PLO6: Vận dụng tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề trong việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán, kiểm toán

6.1 Vận dụng tư duy phản biện trong việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán, kiểm toán

6.2 Vận dụng kỹ năng giải quyết vấn đề trong việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán, kiểm toán

PLO7: Sử dụng các phương pháp điều tra, khảo sát và nghiên cứu thường dùng trong ngành kinh doanh để phát hiện và nghiên cứu về các vấn đề của ngành Kế toán đáp ứng mục tiêu đề ra

7.1 Xác định đúng các vấn đề của của ngành kinh doanh nói chung và kế toán nói riêng cần khảo sát hay nghiên cứu

7.2 Lập kế hoạch khảo sát hay nghiên cứu các vấn đề của ngành kinh doanh nói chung và kế toán nói riêng

7.3 Áp dụng hợp lý các phương pháp khảo sát, nghiên cứu các vấn đề của ngành kinh doanh nói chung và kế toán nói riêng

PLO8: Sử dụng công nghệ, kỹ thuật cơ bản và chuyên sâu của ngành kế toán một cách phù hợp để thực hiện các chức năng kế toán, kiểm toán, tài chính

8.1 Thực hiện các nghiệp vụ kế toán và lập các báo cáo kế toán, kiểm toán, tài chính

8.2 Sử dụng thành thạo các phần mềm hiện đại phục vụ cho nghề nghiệp

8.3 Làm chủ được các hệ thống thông tin kế toán cơ bản

Thái độ

PLO9: Tuân thủ pháp luật và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp;

9.1 Tuân thủ pháp luật khi thực hiện các nghiệp vụ kế toán, kiểm toán

9.2 Giải thích tầm quan trọng của đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của kế toán viên, kiểm toán viên trong việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán, kiểm toán

PLO10:Định hướng nghề nghiệp rõ ràng và sẵn sàng học tập suốt đời để đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của ngành kế toán trong bối cảnh toàn cầu hóa

10.1 Hình thành thói quen suy ngẫm những nhận xét phản hồi về kết quả làm việc của bản thân

10.2 Tìm hiểu xu hướng và sự thay đổi của nghề nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa để định hướng cho việc học tập suốt đời

10.3 Luôn tìm kiếmtận dụng các cơ hội học tập nâng cao nâng lực