căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán khóa 17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL VĂN LANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KẾ TOÁN

(Áp dụng cho khoá 17 – niên khoá 2011 - 2015)

1. Tên ngành đào tạo: Kế toán (Accounting)

2. Trình độ đào tạo: Đại học

3. Kiến thức

a)  Có hiểu biết về chính trị, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước;

b)  Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng trong quản lý kinh tế làm nền tảng cho việc tiếp thu các kiến thức chuyên ngành;

c)  Hiểu biết về pháp luật trong kinh doanh, văn hoá truyền thống của đất nước và văn hoá trong doanh nghiệp. Hiểu biết về môi trường quốc tế và khả năng hoà hợp quốc tế về kế toán;

d)  Có kiến thức cơ bản về kinh tế học trong nền kinh tế thị trường làm nền tảng cho các môn chuyên ngành;

e)  Có kiến thức chuyên sâu về Kế toán tài chính, Kế toán thuế,Kiểm toán, Kế toán quản trị, Kế toán chi phí. Nắm vững các bộ luật chuyên ngành như Luật kế toán, Luật thuế, các Chuẩn mực kế toán, các Chế độ kế toán trong Hệ thống kế toán Việt Nam;

f)   Có kiến thức cơ bản về quy trình kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm soát nội bộ và hệ thống thông tin kế toán;

g)  Có kiến thức cơ bản về hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu, tổ chức và quản lý dữ liệu kế toán;

h)  Có kiến thức cơ bản về tài chính, tiền tệ và ngân hàng. Nắm vững kiến thức về tài chính doanh nghiệp, nghiệp vụ ngân hàng, lập kế hoạch tài chính tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp

4. Kỹ năng

4.1 Kỹ năng cứng:

a)  Có thể làm được ngay công việc kế toán thực tế bằng tay hoặc bằng máy như: lập chứng từ, nhận diện và phân loại chứng từ, lưu giữ chứng từ, ghi sổ kế toán, chuyển sổ và khoá sổ kế toán để lập bá cáo tài chính; 

b)  Sử dụng thành thạo một phần mềm kế toán để thực hiện công tác kế toán bằng máy;

c)  Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng và báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp cuối năm;

d)  Có khả năng đọc hiểu và lập các báo cáo tài chính như: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; và Thuyết minh báo cáo tài chính;

e)  Có khả năng phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp dựa trên các báo cáo tài chính;

f)  Có khả năng lập và phân tích các báo cáo kế toán quản trị cơ bản như: báo cáo kết quả kinh doanh theo hình thức số dư đảm phí, báo cáo dự toán, báo cáo về mối quan hệ Chi phí – Sản lượng – Lợi nhuận, các báo cáo về giá thành… để phục vụ cho việc ra quyết định trong kinh doanh.

g)  Có khả năng thực hiện kiểm toán một số khoản mục cơ bản trong báo cáo tài chính;

h)  Có tư duy logic; có khả năng cập nhật, phát hiện và xử lý các tình huống xảy ra.

i)  Có khả năng giao tiếp với người nước ngoài bằng tiếng Anh, sử dụng thành thạo tiếng Anh chuyên ngành trong công việc chuyên môn, và khi tốt nghiệp có trình độ tương đương 450 điểm TOEIC; Có thể sử dụng thành thạo Internet và các phần mềm cơ bản như MS-Word, MS-Excel, MS-PowerPoint, đồng thời biết ứng dụng Excel để phân tích tài chính, lập dự toán, dự báo, thống kê.

4.2  Kỹ năng mềm:

a)  Có khả năng tự học, tự nghiên cứu;

b)  Có kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, tranh luận, trình bày ý tưởng, viết đề án

5.  Thái độ

a)  Có ý thức trách nhiệm công dân, chấp hành pháp luật;

b)  Có đạo đức nghề nghiệp;

c)  Có tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp;

d)  Có tinh thần hợp tác và sẵn sàng làm việc theo nhóm, linh hoạt, mềm dẻo;

e)  Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn;

f)  Có hoài bão và thăng tiến trong nghề nghiệp

6.  Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

a)  Có thể làm việc ở các vị trí như kế toán viên, kiểm toán viên nội bộ trong các doanh nghiệp ở tất cả các thành phần kinh tế,trợ lý kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập, chủ yếu là trong các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ vừa và nhỏ trên toàn quốc. 

b)  Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp còn có khả năng nghiên cứu khoa học, giảng dạy tại các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục và đào tạo

7.  Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

a)  Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể tiếp tục tham gia các chương trình đào tạo sau đại học như: thạc sĩ, tiến sĩ trong lĩnh vực kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh của tất cả các tổ chức đào tạo trong và ngoài nước; và

b)  Có thể tham gia học và thi lấy các chứng chỉ kế toán quốc tế, chứng chỉ hành nghề về kế toán, kiểm toán, thuế (LCCI, CPA, ACCA) theo qui định.

8.  Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế tham khảo

Chương trình đào tạo của ngành kế toán được thiết kế dựa trên việc tham khảo các chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Anh Quốc và các Hiệp hội nghề nghiệp chuyên nghiệp như LCCI, CPA, ACCA… và các tổ chức đánh giá kỹ năng Anh ngữ chuyên nghiệp như TOEIC.

- Mays Business School thuộc Taxas A&M University. Website: www.mays.tamu.edu

- Chương trình LCCI. Website: www.lcci.org.ukwww.lcciasia.com.

- Chương trình ACCA. Website: www.accaglobal.com.

- Chương trình CDIO. Website: www.cdio.org.

Trưởng khoa

 

TS. NGUYỄN CỬU ĐỈNH