căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Hướng dẫn thực hiện BHYT

                                     

  BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                         

TRƯỜNG ĐHDL VĂN LANG                       

SỐ : 465 /ĐT/CV/2013                         

V/v Hướng dẫn thực hiện BHYT-HSSV                  

Năm học 2013 - 2013

CỘNG HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng  9 năm 2013

                                                    

                                      Kính gửi:    QUÝ VỊ TRƯỞNG KHOA

                                                                       

 

-      Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2009;

-      Căn cứ Nghị định 62/2009NĐ-CP ngày 27/07/2009 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT”;Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-TC ngày 14/08/2009 của Bộ y tế và Bộ Tài chính; Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20/1/2010 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

-      Căn cứ Chỉ thị số 25/2011/CT-UBND  ngày  01/08/2011 của UBND Thành phố về việc tăng cường thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

-      Căn cứ Hướng dẫn số 2872/LT-SGD&ĐT-BHXH  ngày 08/08/2013 của bảo hiểm xã hội Tp.HCM về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2013 – 2014;

Ban Giám Hiệu Trường ĐHDL Văn Lang hướng dẫn thực hiện công tác BHYT sinh viên năm học 2013 – 2014:

I/ NỘI DUNG

1.Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế: Sinh viên (SV) đang theo học tại Trường ĐHDL Văn Lang.

2.Mức đóng bảo hiểm y tế:

- Đối với SV thuộc diện cận nghèo, nếu chưa tham gia BHYT tại địa phương và có xác nhận của Ban chỉ đạo giảm hộ nghèo tăng hộ khá, thì mức đóng BHYT là:                                             

                                   207.000 đồng/SV/12 tháng       

- Đối với SV không thuộc diện cận nghèo mức đóng là:

                                    289.800 đồng/SV/12 tháng

3.Phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế:

- Phạm vi bảo hiểm y tế HSSV bao gồm: Chăm sóc sức khỏe ban đầu – Khám chữa bệnh ngoại trú – Nội trú - Tai nạn giao thông.

- Quyền lợi của HSSV khi tham gia BHYT: Theo qui định của Luật bảo hiểm y tế, Nghị định số 62/2009/NĐ-CP và thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-TC.

- Học sinh, sinh viên được đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở khám bệnh,chữa bệnh tuyến quận, huyện hoặc tương đương; các Bệnh viện đa khoa tuyến Tỉnh và tương đương theo danh sách của cơ quan BHXH cung cấp.

- Trường hợp đi KCB (không đúng cơ sở y tế đăng ký ban đầu) và có trình thẻ thì được hưởng quyền lợi KCB theo hạng Bệnh viện như sau:

          + Được thanh toán 70% chi phí nếu KCB tại các Bệnh viện hạng III

          + Được thanh toán 50% chi phí nếu KCB tại các Bệnh viện hạng II

          + Được thanh toán 30% chi phí nếu KCB tại các Bệnh viện hạng I

4.Thời hạn bảo hiểm:

- Thẻ BHYT có thời hạn sử dụng là 12 tháng từ 01/10/2013 đến 30/09/2014.

II/ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

-   Thực hiện qui định của bảo hiểm y tế Tp. Hồ Chí Minh về thời gian đóng bảo hiểm y tế ở trường tổ chức: Từ ngày 09/9/2013  đến hết ngày 20/9/2013.

-   Học sinh, sinh viên học tại Cơ sở 2 đăng ký đóng tiền tại Văn phòng Khoa (trực tiếp cho cán bộ phụ trách công tác SV) từ ngày 09/9/2013 đến hết ngày 18/9/2013. Ngày 19/9/2013 cán bộ phụ trách chuyển số tiền thu được về phòng Kế toán và chuyển danh sách đăng ký về Phòng Đào tạo.

-   Sinh viên học tại Cơ sở 1 đăng ký và đóng tiền tại Phòng Kế toán, trong thời hạn như trên.

Sau khi nhận được phiếu khám chữa bệnh(KCB) từ bảo hiểm xã hội Tp.HCM, nhà trường sẽ chuyển về các Khoa chuyển cho sinh viên. Trường hợp các phiếu KCB có sai sót cần liên hệ ngay với Phòng Đào Tạo (P.103B) để điều chỉnh kịp thời.

Bảo hiểm y tế HSSV năm học 2013 – 2014 là bắt buộc, các Khoa có hình thức tổ chức hướng dẫn thích hợp để đông đảo người học có đầy đủ thông tin về ích lợi của loại hình bảo hiểm y tế.

Nhà trường giao cho Phòng Đào tạo và Phòng Kế toán phối hợp đề xuất kế hoạch quản lý, sử dụng hợp lý và hiệu quả khoản tiền do Bảo hiểm y tế trích để lại trường với mục đích cải thiện các điều kiện phục vụ học tập và sinh hoạt của người học.

Ngoài bảo hiểm y tế, loại hình bảo hiểm tai nạn được Nhà trường mua cho tất cả sinh viên đang theo học tại trường. Bảo hiểm tai nạn được dùng trong các trường hợp: Tai nạn xảy ra do bất ngờ, ngoài ý muốn của sinh viên hay từ bên ngoài tác động lên thân thể sinh viên và là nguyên nhân trực tiếp làm sinh viên bị thương tật thân thể hoặc tử vong.

Nhận được thông báo này các Khoa tích cực vận động sinh viên tham gia đầy đủ đạt kết quả cao theo đúng qui định của bảo hiểm y tế thành phố Hồ Chí Minh.

 

                                                                                                 

                                                                                  KT/HIỆU TRƯỞNG      

                                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG    

 

                                                                                              

                                                                          (đã ký)            

 

                                                                              TS. NGUYỄN ĐẮC TÂM

                                                                                                 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu (P.HC, PĐT)