căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

TT 199 /2012/TT-BTC Hướng dẫn lựa chọn lại phương án hưởng ưu đãi thuế do cam kết WTO

Thông tư 199 /2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ về việc chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO.


Thông tư này hướng dẫn chi tiết (kèm một số ví dụ cụ thể) về các nguyên tắc, phương thức lựa chọn chuyển đổi ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại khoản khoản 2 Điều 2 Nghị định 122/2011/NĐ-CP đối với doanh nghiệp (trừ dệt, may) bị chấm dứt ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu kể từ ngày 1/1/2012 do thực hiện cam kết WTO

Trước khi chuyển đổi, doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế về việc lựa chọn phương án hưởng ưu đãi của mình theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. Thời hạn gửi thông báo là thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2012

Thông tư có hiệu lực từ ngày 31/12/2012 và áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN năm 2012. Bãi bỏ nội dung hướng dẫn trước đây của Bộ Tài chính khác với nội dung hướng dẫn tại Thông tư này.

Download tại đây