căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tài liệu tham khảo về lịch sử Thuế Việt Nam

Thuế ra đời - phát triển gắn liền với sự hình thành và phát triển của Nhà nước. Thuế là một đòi hỏi khách quan đối với sự tồn tại và phát triển của Nhà nước. Hệ thống và chính sách thuế của Nhà nước được xây dựng trên cơ sở những điều kiện kinh tế- chính trị- xã hội cụ thể trong mỗi giai đoạn lịch sử nhất định.

Download tại đây