căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Những thay đổi đáng lưu ý về chính sách thuế 2015

 

Năm 2015 là năm rất nhiều văn bản pháp luật về thuế. Nếu như trước đây, chỉ cần tham khảo một thông tư 78/2014/TT_BTC về thuế TNDN thì 2015, các bạn phải chú ý thêm 119, 26, 96...gây khó khăn cho việc tập hơp. Vì vậy, Bộ Tài Chính ban hành các Văn Bản Hợp Nhất (VBHN), nhằm hợp nhất lại các điểm thay đổi "rải rác" ở các thông tư để các bạn tiện tham khảo.

 1. Về thuế TNCN: Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân.

2. Về luật quản lý thuế: Các bạn tham khảo văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC. VBHN này hợp nhất cho 6 thông tư 156/2013/TT-BTC, 76/2014/TT-BTC, 77/2014/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC,  26/2015/TT-BTC. 

3. Về thuế TNDN: Chưa có văn bản hợp nhất thay vào đó là TT 96/2015/TT-BTC với hơn 32 sửa đổi đáng lưu ý. Các thay đổi này hầu hết là mang tính thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

 

                    Các bạn download tại đây