căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Ngành Kế toán

lcci2014 3

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán khóa 2216/12/2016

Kế toán tài chính, Kế toán thuế, Kiểm toán, Kế toán quản trị, Kế toán chi phí ở mức độ chuyên sâu; Nắm vững các văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến ngành kế toán như Luật kế toán, Luật thuế, các Chuẩn mực kế toán, các Chế độ kế toán và các văn bản dưới luật có liên quan đến ngành kế toán.

xem chi tiết
chaok21img 04011

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán khóa 2108/10/2015

Có kiến thức chuyên sâu về Kế toán tài chính, Kế toán thuế, Kiểm toán, Kế toán quản trị, Kế toán chi phí. Nắm vững các bộ luật chuyên ngành như Luật kế toán, Luật thuế, các Chuẩn mực kế toán, các Chế độ kế toán trong Hệ thống kế toán Việt Nam

xem chi tiết
timthumb

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán khóa 2001/10/2014

Có kiến thức chuyên sâu về Kế toán tài chính, Kế toán thuế,Kiểm toán, Kế toán quản trị, Kế toán chi phí. Nắm vững các bộ luật chuyên ngành như Luật kế toán, Luật thuế, các Chuẩn mực kế toán, các Chế độ kế toán trong Hệ thống kế toán Việt Nam

xem chi tiết
timthumb

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán khóa 1913/09/2013

Có thể làm việc ở các vị trí như kế toán viên, kiểm toán viên nội bộ trong các doanh nghiệp ở tất cả các thành phần kinh tế,trợ lý kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập, chủ yếu là trong các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ vừa và nhỏ trên toàn quốc.

xem chi tiết
logokhoa

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán (áp dụng cho khóa 18)21/06/2013

Chương trình đào tạo của ngành kế toán được thiết kế dựa trên việc tham khảo các chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Anh Quốc và các Hiệp hội nghề nghiệp chuyên nghiệp như LCCI, CPA, ACCA… và các tổ chức đánh giá kỹ năng Anh ngữ chuyên nghiệp như TOEIC.

xem chi tiết
logokhoa

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán khóa 1721/06/2013

Có kiến thức chuyên sâu về Kế toán tài chính, Kế toán thuế,Kiểm toán, Kế toán quản trị, Kế toán chi phí. Nắm vững các bộ luật chuyên ngành như Luật kế toán, Luật thuế, các Chuẩn mực kế toán, các Chế độ kế toán trong Hệ thống kế toán Việt Nam;

xem chi tiết
logokhoa

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán khóa 1621/06/2013

Có thể làm được ngay công việc kế toán thực tế bằng tay hoặc bằng máy như: lập chứng từ, nhận diện và phân loại chứng từ, lưu giữ chứng từ, ghi sổ kế toán, chuyển sổ và khoá sổ kế toán để lập bá cáo tài chính;

xem chi tiết
mt1

Ma trận chuẩn đầu ra13/04/2013

Ma trận mối quan hệ giữa mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra, giữa các học phần và chuẩn đầu ra.

xem chi tiết