căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Chuẩn đầu ra

mt1

Ma trận chuẩn đầu ra

Ma trận mối quan hệ giữa mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra, giữa các học phần và chuẩn đầu ra.

xem chi tiết
1 2