căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

TẦM NHÌN:

Đến năm 2030, Khoa Kế toán - Kiểm toán trường Đại học Văn Lang trở thành nơi đào tạo ngành Kế toán theo định hướng ứng dụng có uy tín trong khu vực Đông Nam Á.

SỨ MỆNH:

Khoa Kế toán - Kiểm toán trường Đại học Văn Lang cung cấp cho người học cơ hội học tập, nghiên cứu khoa học và trải nghiệm thực tế về Kế toán, Kiểm toán với chương trình chất lượng cao, đồng thời lồng ghép những giá trị đạo đức trong chương trình đào tạo, nhằm tạo tiền đề giúp người học trở thành phiên bản giỏi nhất của chính họ với ý thức học tập suốt đời. Khoa tạo điều kiện kết nối giữa người học, doanh nghiệp và các chuyên gia nhằm nâng cao sức cạnh tranh và khả năng thích nghi của người học với sự thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế thế giới.

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG

Thông qua học tập trải nghiệm, đào tạo con người toàn diện, có khả năng học tập suốt đời, có đạo đức, có sức ảnh hưởng và mang lại thay đổi tích cực cho cộng đồng.

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA KHOA

 “Learning by doing”

CÁCH TIẾP CẬN DẠY VÀ HỌC: Phương pháp giảng dạy được áp dụng hợp lý, phù hợp nhằm để đạt các mục tiêu và CLOs của môn học và PLOs của CTĐT như: Thuyết giảng, hướng dẫn sinh viên làm việc nhóm/ làm dự án, giảng dạy trực tuyến, kết hợp đi thực tế,…

ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN: 

- Đánh giá đầu vào: Dựa theo kết quả tuyển sinh đại học

- Đánh giá quá trình: Đánh giá quá trình thông qua các môn học bằng các hình thức như điểm danh; trắc nghiệm và/hoặc tự luận; thuyết trình; làm đồ án; dự án; tiểu luận;…

- Đánh giá đầu ra: Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp

CƠ CHẾ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH ĐẠT PLOS CỦA SINH VIÊN:

 

- Chương trình đánh giá việc đạt được PLOs của sinh viên trong suốt quá trình học tập và ở đầu ra bằng các phương pháp đa dạng:

 

- Đánh giá qua môn học: PLOs được chuyển tải vào CLOs của môn học và đánh giá việc đạt được CLOs của sinh viên.

- Đánh giá việc đạt được PLOs của sinh viên theo từng năm học: Đánh giá định lượng việc đạt được PLOs của sinh viên căn cứ vào số lượng môn học sinh viên đã hoàn thành; thực hiện cuối mỗi năm học.

9 NGUYÊN TẮC VĂN HÓA VĂN LANG

Chính trực, Trách nhiệm, Tích cực, Chủ động, Không ngừng Cải tiến, Hướng tới Kết quả, Sàng lọc và Kế thừa, Kỷ luật, Hợp tác.

 

 I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 VÀ TÌNH HÌNH MỚI

Sau khi thực hiện kế hoạch giai đoạn 2015 – 2020, Khoa đã thu được một số kết quả như sau:

-         Tổ chức đào tạo: hoàn chỉnh chương trình đào tạo, xác định được các môn cốt lõi, chuẩn đầu ra của ngành,  chỉnh sửa các môn bổ trợ; xây dựng nội dung các môn học, học phần hợp lý, cập nhật đề cương chi tiết; đổi mới phương thức giảng dạy; cải tiến phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra. đánh giá; biên soạn giáo trình, tài liệu học tập.

-         Về công tác sinh viên: duy trì nề nếp giảng dạy, học tập và sinh hoạt; đẩy mạnh hoạt lượng công tác thực hiện chế độ, chính sách đối với sinh viên; mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động sinh viên hướng đến học thuật;

-         Về công tác quản lý: duy trì qui trình làm việc hướng đến văn hóa chất lượng; xây dựng website nâng cao hiệu quả truyền thông và phục vụ công tác quản lý;

-         Về đội ngũ: cơ bản đã tuyển dụng đủ số lượng giảng viên để đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nâng cao tỷ lệ giảng viên đủ điều kiện về học vị; đảm bảo khối lượng giảng dạy của giảng viên theo qui định;

-         Về hoạt động nghiên cứu khoa học: giảng viên đã tích cực hơn trong NCKH, hoàn thành chỉ tiêu tối thiểu 1 bài ISBN hoặc 1 bài ISSN/năm

-         Hạn chế: đa số các giảng viên trẻ có bằng thạc sĩ chưa tiếp tục học tập nâng cao trình độ tiến sĩ; cần nâng cao hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học, viết bài ISI và SCOPUS; thực hiện đề tài NCKH cấp trường, cấp thành phố; chương trình đào tạo cần hoàn chỉnh để đánh giá AUN - QA; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế; tăng cường hoạt động đảm bảo chất lượng dạy và học.

  II. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

Căn cứ vào tình hình mới và những hạn chế nêu trên, mục tiêu của giai đoạn 2020 - 2025 chủ yếu tập trung vào các yêu cầu sau:

1.   Xây dựng và hoàn chỉnh đề án đào tạo Thạc sĩ ngành kế toán

2.   Đảm bảo chất lượng đào tạo, tiến đến đánh giá AUN-QA

3.   Chỉnh sửa và cập nhật chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN.

4.   Rà soát và hiệu chỉnh đề cương chi tiết các môn học theo chuẩn AUN.

5.   Rà soát và cập nhật mới chương trình đào tạo đặc biệt cho ngành Kế toán hằng năm    

6.   Giao chỉ tiêu NCKH cho giảng viên và phát động phong trào NCKH của sinh viên.

7.   Xây dựng 100% đội ngũ giảng viên đạt chuẩn, và khuyến khích GV học tập nâng cao trình độ Tiến sĩ

8.   Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, phát triển quan hệ với tổ chức quốc tế mới trên cơ sở xây dựng chương trình trao đổi sinh viên

9.   Mở rộng, gắn kết với các tổ chức nghề nghiệp, các doanh nghiệp, tăng cường giới thiệu việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.

10. Gắn kết, duy trì liên lạc với cựu sinh viên, duy trì tài trợ học bổng cho sinh viên.