căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên đầu khóa K21

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG

KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

        

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

  “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN” ĐẦU KHÓA - NĂM HỌC 2015-2016

 (KHÓA 21)

 

NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

TRÌNH BÀY

THÀNH PHẦN

KHOA

Thứ Bảy

26/9/2015

(Chiều)

15g30 – 15g45

 

15g45 – 16g15

 

16g15 – 16g30

 

16g30 – 17g00

 

17g00 – 18g00

Giới thiệu bài hát “Văn Lang đại học đường”

 

Phương pháp học đại học; Cách tra cứu Sổ tay SV; Hướng dẫn sử dụng thư viện và mạng thông tin của Trường.

Hướng dẫn sử dụng trang học trực tuyến; Các công cụ hỗ trợ học tập cho SV.

Đoàn SV đại diện thăm viếng đền Hùng giao lưu.

Một số nội dung công tác NH 2015-2016.

Hiệu trưởng trao đổi và đối thoại với SV.

 Phòng Đào tạo

 

Trung tâm Thông tin – Thư viện

 

TT.Kỹ thuật tin học

Đoàn SV đại diện 2015

 

BCN khoa

Hiệu trưởng

Hội trường C001 (CS2)

Cán bộ phụ trách CTSV

Cô Phạm Thị Nga

BCH Đoàn-Hội Khoa

K21KT