căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tuần sinh hoạt công dân khóa 20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG  

 Số: 427/KH/VL        

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

         

                                                                           Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2014

 

 KẾ HOẠCH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HỌC SINH SINH VIÊN” ĐẦU NĂM HỌC 2014-2015

(TÂN SINH VIÊN KHÓA 20)

 

 

Mục đích

-  Giúp SV cập nhật những quy định, chính sách của Đảng và Nhà nước.

-  Phổ biến những quy định mới của Trường, trọng tâm công tác năm học 2014-2015.

-  Thông tin tình hình kinh tế, chính trị của đất nước và của Tp.HCM hiện nay ảnh hưởng trực tiếp đến SV.

 

Nội dung

-  Học tập, quán triệt về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

-  Tiếp tục cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011-2015.

-  Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới, của đất nước và của Tp.HCM thời gian qua và hiện nay, đặc biển là tình hình Biển Đông.

-  Nhấn mạnh nội dung định hướng cho SV tích cực, chủ động trong nghiên cứu, học tập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội.

 

Hình thức thực hiện

-  Ban Chủ nhiệm Khoa chỉ đạo cán bộ và giảng viên trong đơn vị thực hiện:

  • Thông báo và đôn đốc SV của Khoa tham gia đầy đủ và đúng theo kế hoạch chung của trường.
  • Phối hợp với Phòng Đào Tạo (Bộ phận Công tác sinh viên) và Đoàn-Hội ổn định SV trong thời gian sinh hoạt.
  • Theo dõi sĩ số thông qua phiếu điểm danh (sẽ có hình thức kiểm tra thích hợp để lấy kết quả tính vào điểm rèn luyện của học kỳ)
  • Phối hợp với PĐT sắp xếp lịch sinh hoạt riêng của Khoa trong Tuần sinh hoạt Công dân-HSSV (ngoài lịch sinh hoạt chung của Trường).

Tổ chức thực hiện

-  Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo trực tiếp “Tuần sinh hoạt Công dân-HSSV” đầu khóa, cuối khóa và đầu năm học 2014-2015. 

-  Phòng Đào Tạo (Bộ phận Công tác sinh viên) phối hợp với Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường; và các đơn vị chức năng lên kế hoạch.

-  Phòng PVHĐ3, 4 & Trung tâm KTTH chịu trách nhiệm về trang thiết bị và kỹ thuật; PVHĐ1,2 chịu trách nhiệm về vệ sinh, bàn ghế,…theo kế hoạch.

 

NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

TRÌNH BÀY

THÀNH PHẦN

KHOA

THỨ 6

19/09/2014

(Chiều)

 

13g30 - 13g45

13g45 - 14g30

 

 

14g30 - 15g00

 

 

15g00 - 15g30

15g30 - 16g15

16g15 - 16g45

- Khởi động - Văn nghệ.

- Thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội; Các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam.

- Phương pháp học đại học; Cách tra cứu Sổ tay SV; Hướng dẫn sử dụng thư viện và mạng thông tin của Trường.

- Tập bài hát “Văn Lang đại học đường”

- Công tác y tế học đường; Dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe và an toàn thực phẩm.

- Hướng dẫn sử dụng trang học trực tuyến; Các công cụ hỗ trợ học tập cho SV.

 

Đội văn nghệ xung kích

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM

 

Trung Tâm Thông Tin

 

Phòng Đào Tạo

Phòng YTHĐ - Trung Tâm Dinh Dưỡng TP

Trung Tâm KTTH

 

Hội trường C001 (CS2)

 

Sinh viên các khối lớp

Cán bộ phụ trách CTSV các Khoa

Ban Chấp hành Đoàn-Hội các Khoa

K20 [NL,M,A,X,Q]

THỨ 7

20/09/2014

(Chiều)

 

13g30 - 13g45

13g45 - 14g30

 

 

14g30 - 15g00

 

 

15g00 - 15g30

15g30 - 16g15

16g15 - 16g45

- Khởi động - Văn nghệ.

- Thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội; Các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam.

- Phương pháp học đại học; Cách tra cứu Sổ tay SV; Hướng dẫn sử dụng thư viện và mạng thông tin của Trường.

- Tập bài hát “Văn Lang đại học đường”

- Công tác y tế học đường; Dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe và an toàn thực phẩm.

- Hướng dẫn sử dụng trang học trực tuyến; Các công cụ hỗ trợ học tập cho SV.

 

Đội văn nghệ xung kích

Bộ Tư lệnh Hải quân

 

 

Trung Tâm Thông Tin

 

Phòng Đào Tạo

Phòng YTHĐ - Trung Tâm Dinh Dưỡng TP

Trung Tâm KTTH

 

Hội trường C001 (CS2)

 

Sinh viên các khối lớp

Cán bộ phụ trách CTSV các Khoa

Ban Chấp hành Đoàn-Hội các Khoa

K20 [S,PR,F]

NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

TRÌNH BÀY

THÀNH PHẦN

KHOA

CHỦ NHẬT

21/09/2014

(Sáng)

 

7g30 - 7g45

7g45 - 8g30

 

 

8g30 - 9g00

 

 

9g00 - 9g30

9g30 - 10g15

10g15 - 10g45

- Khởi động - Văn nghệ.

- Thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội; Các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam.

- Phương pháp học đại học; Cách tra cứu Sổ tay SV; Hướng dẫn sử dụng thư viện và mạng thông tin của Trường.

- Tập bài hát “Văn Lang đại học đường”

- Công tác y tế học đường; Dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe và an toàn thực phẩm.

- Hướng dẫn sử dụng trang học trực tuyến; Các công cụ hỗ trợ học tập cho SV.

Đội văn nghệ xung kích

Bộ Tư lệnh Hải quân

 

 

Trung Tâm Thông Tin

 

Phòng Đào Tạo

Phòng YTHĐ - Trung Tâm Dinh Dưỡng TP

Trung Tâm KTTH

 

Hội trường C001 (CS2)

 

Sinh viên các khối lớp

Cán bộ phụ trách CTSV các Khoa

Ban Chấp hành Đoàn-Hội các Khoa

K20 [N,H,K]

(K: Khoa KTKT)

CHỦ NHẬT

21/09/2014

(Chiều)

 

13g30 - 13g45

13g45 - 14g30

 

 

14g30 - 15g00

 

 

15g00 - 15g30

15g30 - 16g15

16g15 - 16g45

- Khởi động - Văn nghệ.

- Thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội; Các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam.

- Phương pháp học đại học; Cách tra cứu Sổ tay SV; Hướng dẫn sử dụng thư viện và mạng thông tin của Trường.

- Tập bài hát “Văn Lang đại học đường”

- Công tác y tế học đường; Dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe và an toàn thực phẩm.

- Hướng dẫn sử dụng trang học trực tuyến; Các công cụ hỗ trợ học tập cho SV.

Đội văn nghệ xung kích

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM

 

Trung Tâm Thông Tin

 

Phòng Đào Tạo

Phòng YTHĐ - Trung Tâm Dinh Dưỡng TP

Trung Tâm KTTH

 

Hội trường C001 (CS2)

 

Sinh viên các khối lớp

Cán bộ phụ trách CTSV các Khoa

Ban Chấp hành Đoàn-Hội các Khoa

K20 [T,D,C]

NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

TRÌNH BÀY

THÀNH PHẦN

KHOA

THỨ 5

25/09/2014

(Chiều)

 

15g30 - 16g00

 

16g00 - 16g30

 

16g30 - 17g30

- Hoạt động Văn-Thể-Mỹ; Công tác Đoàn-Hội và phong trào thanh niên NH 2014-2015.

- Đoàn SV đại diện thăm viếng Đền Hùng năm 2014 giao lưu.

- Một số nội dung công tác NH 2014-2015.

- Hiệu trưởng trao đổi và đối thoại với SV.

BCH Đoàn-Hội SV

 

Đoàn SV đại diện

 

Hiệu Trưởng - BCN các Khoa

Hội trường C001 (CS2)

Sinh viên các lớp

Cán bộ phụ trách CTSV các Khoa

BCN các khoa

K20 [NL,M,A,D]

THỨ 6

26/09/2014

(Chiều)

 

15g30 - 16g00

 

16g00 - 16g30

 

16g30 - 17g30

- Hoạt động Văn-Thể-Mỹ; Công tác Đoàn-Hội và phong trào thanh niên NH 2014-2015.

- Đoàn SV đại diện thăm viếng Đền Hùng năm 2014 giao lưu.

- Một số nội dung công tác NH 2014-2015.

- Hiệu trưởng trao đổi và đối thoại với SV.

BCH Đoàn-Hội SV

 

Đoàn SV đại diện

 

Hiệu Trưởng - BCN các Khoa

Hội trường C001 (CS2)

Sinh viên các lớp

Cán bộ phụ trách CTSV các Khoa

BCN các khoa

K20 [X,PR,Q]

THỨ 7

27/09/2014

(Sáng)

 

9g30 - 10g00

 

10g00 - 10g30

 

10g30 - 11g30

- Hoạt động Văn-Thể-Mỹ; Công tác Đoàn-Hội và phong trào thanh niên NH 2014-2015.

- Đoàn SV đại diện thăm viếng Đền Hùng năm 2014 giao lưu.

- Một số nội dung công tác NH 2014-2015.

- Hiệu trưởng trao đổi và đối thoại với SV.

BCH Đoàn-Hội SV

 

Đoàn SV đại diện

 

Hiệu Trưởng - BCN các Khoa

Hội trường C001 (CS2)

Sinh viên các lớp

Cán bộ phụ trách CTSV các Khoa

BCN các khoa

K20 [N,T,K]

THỨ 2

29/09/2014

(Sáng)

 

7g30 - 8g00

 

8g00 - 8g30

 

8g30 - 9g30

- Hoạt động Văn-Thể-Mỹ; Công tác Đoàn-Hội và phong trào thanh niên NH 2014-2015.

- Đoàn SV đại diện thăm viếng Đền Hùng năm 2014 giao lưu.

- Một số nội dung công tác NH 2014-2015.

- Hiệu trưởng trao đổi và đối thoại với SV.

BCH Đoàn-Hội SV

 

Đoàn SV đại diện

 

Hiệu Trưởng - BCN các Khoa

Hội trường C001 (CS2)

Sinh viên các lớp

Cán bộ phụ trách CTSV các Khoa

BCN các khoa

K20 [S,F,H,C]

 

 

Ghi chú: Đề nghị các Khoa thông báo và tập trung sinh viên vào hội trường trước 15 phút để ổn định.

  • Từ ngày 25/9/2014, các Khoa phối hợp với Ban KHCB [Bộ môn PLĐC, Bộ môn LLCT,…] và các đơn vị lên kế hoạch tổ chức cho SV học tập và sinh hoạt theo các nội dung sau:

-  Một số nét mới về công tác SV: Qui định của Trường, Quy chế; Chế độ; Chính sách;…

-  Học tập, quán triệt về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

-  Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới, của đất nước và của Tp.HCM thời gian qua và hiện nay.

-  Quán triệt nội dung Nghị quyết TW4, thông tin định hướng chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

-  Nhấn mạnh những nội dung định hướng cho SV tích cực, chủ động trong nghiên cứu, học tập để đáp ứng nhu cầu của xã hội.

-  Tiếp tục cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, nội dung giai đoạn 2011-2015.

-  Một số nội dung về an toàn giao thông; phòng chống tệ nạn xã hội; công tác PCCC-CHCN và đảm bảo an ninh an toàn trong trường học.

 

       

                                                                                                                                                                                                                                                       

  KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Nguyễn Đắc Tâm