căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tuần sinh hoạt công dân khóa 17,18,19

               BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG                                                                                                 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                            Số: 412/KH/VL                                                                                        

                                                                                                                                                    Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2014

 

 KẾ HOẠCH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HỌC SINH SINH VIÊN” ĐẦU NĂM HỌC 2014-2015

(CÁC KHÓA 16,17,18,19)

 

Mục đích

-  Giúp SV cập nhật những quy định, chính sách của Đảng và Nhà nước.

-  Phổ biến những quy định mới của Trường, trọng tâm công tác năm học 2014-2015.

-  Thông tin tình hình kinh tế, chính trị của đất nước và của Tp.HCM hiện nay ảnh hưởng trực tiếp đến SV.

 

Nội dung

-  Học tập, quán triệt về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

-  Tiếp tục cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011-2015.

-  Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới, của đất nước và của Tp.HCM thời gian qua và hiện nay, đặc biển là tình hình Biển Đông.

-  Nhấn mạnh nội dung định hướng cho SV tích cực, chủ động trong nghiên cứu, học tập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội.

 

Hình thức thực hiện

-   Ban Chủ nhiệm Khoa chỉ đạo cán bộ và giảng viên trong đơn vị thực hiện:

  • Thông báo và đôn đốc SV của Khoa tham gia đầy đủ và đúng theo kế hoạch chung của trường.

  • Phối hợp với Phòng Đào Tạo (Bộ phận Công tác sinh viên) và Đoàn-Hội ổn định SV trong thời gian sinh hoạt.

  • Theo dõi sĩ số thông qua phiếu điểm danh (sẽ có hình thức kiểm tra thích hợp để lấy kết quả tính vào điểm rèn luyện của học kỳ).

  • Phối hợp với PĐT sắp xếp lịch sinh hoạt riêng của Khoa trong Tuần sinh hoạt Công dân-HSSV (ngoài lịch sinh hoạt chung của Trường).

 

Tổ chức thực hiện

-   Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo trực tiếp “Tuần sinh hoạt Công dân-HSSV” đầu khóa, cuối khóa và đầu năm học 2014-2015. 

-   Phòng Đào Tạo (Bộ phận Công tác sinh viên) phối hợp với Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường; và các đơn vị chức năng lên kế hoạch.

-   Phòng PVHĐ3,4 & Trung tâm KTTH chịu trách nhiệm về trang thiết bị và kỹ thuật; PVHĐ1,2 chịu trách nhiệm về vệ sinh, bàn ghế,…theo kế hoạch.

 

NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

TRÌNH BÀY

THÀNH PHẦN

KHOA

Thứ Ba

9/9/2014

(Sáng)

7g30 - 7g40

 

7g40 - 8g30

8g30 - 9g20

 

9g20 - 10g00

-       Khởi động, chuẩn bị “năng lượng tích cực” để lắng nghe và chia sẻ hiệu quả.

-       Chuyên đề hướng nghiệp cho SV.

-       Chuyên đề Biển Đông và trách nhiệm xã hội của SV.

-       Công tác PCCC-CHCN trường học.

Đội văn nghệ xung kích

 

Báo cáo viên

Báo cáo viên

 

Đội PCCC

Hội trường C001 (CS2)

Cán bộ phụ trách CTSV các Khoa

Ban Chấp hành Đoàn-Hội các Khoa

K17 [NL,A,X,T,PR,

H-TD,H-TT]

Thứ Ba

9/9/2014

(Chiều)

13g30 - 13g40 

 

13g40 - 14g30

14g30 - 15g20

 

15g20-– 15g45

 15g45 - 16g30

-       Khởi động, chuẩn bị “năng lượng tích cực” để lắng nghe và chia sẻ hiệu quả.

-       Chuyên đề hướng nghiệp cho SV.

-       Chuyên đề Biển Đông và trách nhiệm xã hội của SV.

-       Đoàn SV đại diện thăm viếng Đền Hùng năm 2014 giao lưu.

-       Công tác PCCC-CHCN trường học.

Đội văn nghệ xung kích

 

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Đoàn SV đại diện

Đội PCCC

Hội trường C001 (CS2)

Cán bộ phụ trách CTSV các Khoa

Ban Chấp hành Đoàn-Hội các Khoa

K18 [NL,A,X,S,

H-NT]


K19 [N,F,K]

 

Thứ Tư

10/9/2014

(Sáng)

7g30 - 7g40 

 

7g40 - 8g30

8g30 - 9g20

 

9g20 - 9g45

 

9g45 - 10g30

-       Khởi động, chuẩn bị “năng lượng tích cực” để lắng nghe và chia sẻ hiệu quả.

-       Chuyên đề hướng nghiệp cho SV.

-       Chuyên đề Biển Đông và trách nhiệm xã hội của SV.

-       Đoàn SV đại diện thăm viếng Đền Hùng năm 2014 giao lưu.

-       Công tác PCCC-CHCN trường học.

Đội văn nghệ xung kích

 

Báo cáo viên

Báo cáo viên

 

Đoàn SV đại diện

 

Đội PCCC

Hội trường C001 (CS2)

Cán bộ phụ trách CTSV các Khoa

Ban Chấp hành Đoàn-Hội các Khoa

K18 [PR,K]


K19 [A,Q
(trừ ISM)]


 

NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

TRÌNH BÀY

THÀNH PHẦN

KHOA

Thứ Năm

11/9/2014

(Sáng)

7g30 - 7g40 

 

7g40 - 8g30

8g30 - 9g20

 

9g20 - 9g45

 

9g45 - 10g30

-       Khởi động, chuẩn bị “năng lượng tích cực” để lắng nghe và chia sẻ hiệu quả.

-       Chuyên đề hướng nghiệp cho SV.

-       Chuyên đề Biển Đông và trách nhiệm xã hội của SV.

-       Đoàn SV đại diện thăm viếng Đền Hùng năm 2014 giao lưu.

-       Công tác PCCC-CHCN trường học.

Đội văn nghệ xung kích

 

Báo cáo viên

Báo cáo viên

 

Đoàn SV đại diện

 

Đội PCCC

Hội trường C001 (CS2)

Cán bộ phụ trách CTSV các Khoa

Ban Chấp hành Đoàn-Hội các Khoa

K18 [M,T,D,H-TD]

K19 [S,M,X,D]

Thứ Năm

11/9/2014

(Chiều)

13g30 - 13g40 

 

13g40 - 14g30

14g30 - 15g20

 

15g20 - 16g00

-       Khởi động, chuẩn bị “năng lượng tích cực” để lắng nghe và chia sẻ hiệu quả.

-       Chuyên đề hướng nghiệp cho SV.

-       Chuyên đề Biển Đông và trách nhiệm xã hội của SV.

-       Công tác PCCC-CHCN trường học

Đội văn nghệ xung kích

 

Báo cáo viên

Báo cáo viên

 

Đội PCCC

Hội trường C001 (CS2)

Cán bộ phụ trách CTSV các Khoa

Ban Chấp hành Đoàn-Hội các Khoa

K16 [NL,A]

K17 [M,S,C,K]

Thứ Bảy

13/9/2014

(Sáng)

7g30 - 7g40 

 

7g40 - 8g30

8g30 - 9g20

 

9g20 - 10g00  

-       Khởi động, chuẩn bị “năng lượng tích cực” để lắng nghe và chia sẻ hiệu quả.

-       Chuyên đề hướng nghiệp cho SV.

-       Chuyên đề Biển Đông và trách nhiệm xã hội của SV.

-       Công tác PCCC-CHCN trường học.

Đội văn nghệ xung kích

 

Báo cáo viên

Báo cáo viên

 

Đội PCCC

Hội trường C001 (CS2)

Cán bộ phụ trách CTSV các Khoa

Ban Chấp hành Đoàn-Hội các Khoa

K17 [F,D,Q,H-DH,

H-NT]

 


NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

TRÌNH BÀY

THÀNH PHẦN

KHOA

Chủ nhật

14/9/2014

(Sáng)

7g30 - 7g40 

 

7g40 - 8g30

8g30 - 9g20

 

9g20 - 9g45

 

9g45 - 10g30

-       Khởi động, chuẩn bị “năng lượng tích cực” để lắng nghe và chia sẻ hiệu quả.

-       Chuyên đề hướng nghiệp cho SV.

-       Chuyên đề Biển Đông và trách nhiệm xã hội của SV.

-       Đoàn SV đại diện thăm viếng Đền Hùng năm 2014 giao lưu.

-        Công tác PCCC-CHCN trường học

Đội văn nghệ xung kích

 

Báo cáo viên

Báo cáo viên

 

Đoàn SV đại diện

 

Đội PCCC

Hội trường C001 (CS2)

Cán bộ phụ trách CTSV các Khoa

Ban Chấp hành Đoàn-Hội các Khoa

K17 [N]

 

K18 [N,F,C,H-TT,

H-DH]

Chủ nhật

14/9/2014

(Chiều)

13g30 - 13g40 

 

13g40 - 14g30

14g30 - 15g20

 

15g20 - 15g45

 

15g45 - 16g30

-       Khởi động, chuẩn bị “năng lượng tích cực” để lắng nghe và chia sẻ hiệu quả.

-       Chuyên đề hướng nghiệp cho SV.

-       Chuyên đề Biển Đông và trách nhiệm xã hội của SV.

-       Đoàn SV đại diện thăm viếng Đền Hùng năm 2014 giao lưu.

-       Công tác PCCC-CHCN trường học.

Đội văn nghệ xung kích

 

Báo cáo viên

Báo cáo viên

 

Đoàn SV đại diện

 

Đội PCCC

Hội trường C001 (CS2)

Cán bộ phụ trách CTSV các Khoa

Ban Chấp hành Đoàn-Hội các Khoa

K18 [Q]

 

K19 [NL,T,H,PR,H,

C, Q-ISM]

 

* Từ ngày 15/9/2014, các Khoa phối hợp với Ban KHCB [Bộ môn PLĐC, Bộ môn LLCT,…] và các đơn vị lên kế hoạch tổ chức cho SV học tập và sinh hoạt theo các nội dung sau:

-  Một số nét mới về công tác SV: Qui định của Trường, Quy chế; Chế độ; Chính sách;…

-  Học tập, quán triệt về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

-  Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới, của đất nước và của Tp.HCM thời gian qua và hiện nay.

-  Quán triệt nội dung Nghị quyết TW4, thông tin định hướng chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

-  Một số nội dung về an toàn giao thông; phòng chống tệ nạn xã hội; công tác đảm bảo an ninh an toàn trong trường học.

-  Nhấn mạnh những nội dung định hướng cho SV tích cực, chủ động trong nghiên cứu, học tập để đáp ứng nhu cầu của xã hội.

-  Tiếp tục cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, nội dung giai đoạn 2011-2015.

Nội dung trao đổi đối thoại giữa sinh viên các khóa với Ban Giám Hiệu-Ban Chủ nhiệm Khoa sẽ được bố trí vào thời gian khác [có lịch riêng].

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (đã ký)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TS. Nguyễn Dũng